CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2010

 

NGAØY
PHAÙT

THÔØI

GIAN

TEÂN PHIM

GHI

CHUÙ

Thöùnaêm

1/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-14h20’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (1+2)

-PTQ: Ñaïi Maïc kieâu huøng (9+10)

-PVN :Nhöõng maõnh vôõ phuø hoa (28)

-PTQ: Baõo taùp Long Chaâu (19+20)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (3+4)

-PVN : AÙo cöôùi Thieân Ñöôøng (42)

 

Thöùsaùu

2/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (3+4)

-PTQ: Ñaïi Maïc kieâu huøng (11+12)

-PTQ: Baõo taùp Long Chaâu (21+22)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (5+6)

-PVN : AÙo cöôùi Thieân Ñöôøng (43)

PL

Thöùbaûy

3/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (5+6)

-PTQ: Ñaïi Maïc kieâu huøng (13+14)

-TT boùng ñaù

-PVN : AÙo cöôùi Thieân Ñöôøng (44)

PL

Chuû nhaät

4/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PVN : Cha vaø con

-PTQ: Ñaïi Maïc kieâu huøng (15+16)

-PTQ: Baõo taùp Long Chaâu (23+24)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (7+8)

-TT boùng ñaù

 

Thöù hai

5/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-14h20’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (7+8)

-PTQ: Ñaïi Maïc kieâu huøng (17+18)

-PVN :Nhöõng maõnh vôõ phuø hoa (29)

-PTQ: Baõo taùp Long Chaâu (cuoái)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (9+10)

-PVN : AÙo cöôùi Thieân Ñöôøng (45)

PL

Thöù ba

6/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-14h20’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (9+10)

-PTQ: Ñaïi Maïc kieâu huøng (19+cuoái)

-PVN :Nhöõng maõnh vôõ phuø hoa (30)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh (1+2)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân 11+12)

-PVN : AÙo cöôùi Thieân Ñöôøng (cuoái)

PL

Thöùtö

7/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-14h20’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân 11+12)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (1+2)

-PVN :Nhöõng maõnh vôõ phuø hoa (31)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh (3+4)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân 13+14)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (1)

PL

Thöùnaêm

8/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-14h20’

-16h10’

-20h15’

-22h

- PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân 13+14)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (3+4)

-PVN :Nhöõng maõnh vôõ phuø hoa (32)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh (5+6)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân 15+16)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (2)

 

Thöùsaùu

9/4/2010

 

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

- PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân 15+16)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (5+6)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh (7+8)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân (17+18)-PTQ: Chuyeän tình bí aån (3)

PL

Thöbaûy

10/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân 17+18)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (7+8)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh (9+10)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (4)

PL

Chuû nhaät

11/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

- PHK+TQ: Baûy vieân kim cöông

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (9+10)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(11+12)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(19+20)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (5)

 

Thöù hai

12/4/2010

 

-6h00’

-11h40’


-14h20’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(19+20)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (11+12)

-PVN :Nhöõng maõnh vôõ phuø hoa(cuoái)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(13+14)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(21+22)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (6)

PL

Thöù ba

13/4/2010

 

 

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(21+22)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (13+14)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(15+16)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(23+24)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (7)

PL

Thöùtö

14/4/2010

 

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(23+24)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (15+16)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(17+18)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (8)

PL

Thöùnaêm

15/4/2010

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-20h15’

-22h

-PMyõ: Nghóa khí anh huøng

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (17+18)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(19+20)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(25+26)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (9)

 

Thöùsaùu

16/4/2010

 

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(23+24)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (19+20)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(21+22)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(27+28)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (10)

PL

Thöùbaûy

17/4/2010

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(27+28)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (21+22)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(23+24)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (11)

PL

Chuû nhaät

18/4/2010

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-20h15’

-22h

-P Italia:Phaù aùn ôû Kebab

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (23+24)

-PTQ :Thieáu phuï Ngoïc Khanh(25+cuoái)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(29+30)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (12)

 

Thöù hai

19/4/2010

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(29+30)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (25+26)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (1+2)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(31+32)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (13)

PL

Thöù ba

20/4/2010

 

 

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(31+32)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (27+28)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (3+4)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(33+34)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (14)

PL

Thöù tö

21/4/2010

 

 

-6h00’

-11h40’


-16h10’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(33+34)

-PTQ: Cuoäc hoäi ngoä cuûa nhöõng anh huøng (29+cuoái)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (5+6)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (15)

PL

Thöùnaêm

22/4/2010

 

 

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PMyõ: Muïc tieâu toäi aùc

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (1+2)

--PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (7+8)

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(35+cuối)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (16)

 

Thöùsaùu

23/4/2010

 

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Ñaïi Ñöôøng töôùng quaân(35+cuối)

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (3+4)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (9+10)

-PHQ: Bong - Dal-hee(1+2)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (17)

PL

Thöùbaûy

24/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-22h

- PHQ: Bong - Dal-hee(1+2)

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (5+6)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (11+12)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (18)

PL

Chuû nhaät

25/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

-P.Italia: AÙn maïng trong ñoâi maét

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (7+8)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (13+14)

-PHQ: Bong - Dal-hee(3+4)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (19)

 

Thöù hai

26/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Bong - Dal-hee(3+4)

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (9+10)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (15+16)

-PHQ: Bong - Dal-hee(5+6)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (20)

PL

Thöù ba

27/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Bong - Dal-hee(5+6)

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (11+12)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (17+18)

-PHQ: Bong - Dal-hee(7+8)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (21)

PL

Thöùtö

28/4/2010

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-22h’

-PHQ: Bong - Dal-hee(7+8)

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (13+14)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (19+20)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (22)

PL

Thöùnaêm

29/4/2010

 

 

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

-P Myõ: Cuoäc chieán treân khoâng

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (15+16)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (21+22)

-PHQ: Bong - Dal-hee(9+10)

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (23)

 

Thöùsaùu

30/4/2010

 

 

-6h00’

-11h40’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Bong - Dal-hee(9+10)

-PVN : Hoaøng hoân aám aùp (17+18)

-PTQ: Baäc thaày maïo hieåm (23+24)

-PVN :Giaûiphoùng Saøi Goøn

-PTQ: Chuyeän tình bí aån (cuoái)

PL

* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.