CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 26/11/2018 THỨ 3 27/11/2018 THỨ 4 28/11/2018 THỨ 5 29/11/2018 THỨ 6 30/11/2018 THỨ 7 01/12/2018 CHỦ NHẬT 02/12/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T45 PTNK – Mặt trời mùa đông T46 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa đông T48 PTNK – Mặt trời mùa đông T49 PTNK – Mặt trời mùa đông T50 (Hết) PHQ – Người vợ 100 ngày T1
8:30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T5 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T6 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T7 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T8 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T9 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T10 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T11
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T76,77 Trái tim mỹ nhân (P3) T78,79 Trái tim mỹ nhân (P3) T80,81 Trái tim mỹ nhân (P3) T82,83 Trái tim mỹ nhân (P3) T84,85 Trái tim mỹ nhân (P3) T86 (Hết) PTQ – Gia đình thục nữ T1 PTQ – Gia đình thục nữ T2,3
14:00 PVN – Ra giêng anh cưới em T15 PVN – Ra giêng anh cưới em T16 PVN – Ra giêng anh cưới em T17 PVN – Ra giêng anh cưới em T18 PVN – Ra giêng anh cưới em T19 PVN – Ra giêng anh cưới em T20 PVN – Ra giêng anh cưới em T21
16:25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9
17:30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T7 PTQ – Tiên hiệp kiếm T8 PTQ – Tiên hiệp kiếm T9 PTQ – Tiên hiệp kiếm T10 PTQ – Tiên hiệp kiếm T11 PTQ – Tiên hiệp kiếm T12 PTQ – Tiên hiệp kiếm T13
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T46 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa đông T48 PTNK – Mặt trời mùa đông T49 PTNK – Mặt trời mùa đông T50 (Hết) PHQ – Người vợ 100 ngày T1 PHQ – Người vợ 100 ngày T2
20:50 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T2 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T3 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T4 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T5 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T6 ĐĐVQ PVN – Ánh đèn nơi thành thị T7
21:35 PTQ – Hoa lưỡng sinh T13 PTQ – Hoa lưỡng sinh T14 PTQ – Hoa lưỡng sinh T15 PTQ – Hoa lưỡng sinh T16 PTQ – Hoa lưỡng sinh T17 PTQ – Hoa lưỡng sinh T18 PTQ – Hoa lưỡng sinh T19
22:45 PVN – Ra giêng anh cưới em T15 PVN – Ra giêng anh cưới em T16 PVN – Ra giêng anh cưới em T17 PVN – Ra giêng anh cưới em T18 PVN – Ra giêng anh cưới em T19 PVN – Ra giêng anh cưới em T20 PVN – Ra giêng anh cưới em T21
0:00 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T5 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T6 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T7 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T8 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T9 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T10 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T11
1:00 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9
PTQ – Tiên hiệp kiếm T7 PTQ – Tiên hiệp kiếm T8 PTQ – Tiên hiệp kiếm T9 PTQ – Tiên hiệp kiếm T10 PTQ – Tiên hiệp kiếm T11 PTQ – Tiên hiệp kiếm T12 PTQ – Tiên hiệp kiếm T13
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T76,77 Trái tim mỹ nhân (P3) T78,79 Trái tim mỹ nhân (P3) T80,81 Trái tim mỹ nhân (P3) T82,83 Trái tim mỹ nhân (P3) T84,85 Trái tim mỹ nhân (P3) T86 (Hết) PTQ – Gia đình thục nữ T1 PTQ – Gia đình thục nữ T2,3
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/12/2018 THỨ 3 04/12/2018 THỨ 4 05/12/2018 THỨ 5 06/12/2018 THỨ 6 07/12/2018 THỨ 7 08/12/2018 CHỦ NHẬT 09/12/2018
7:05 PHQ – Người vợ 100 ngày T2 PHQ – Người vợ 100 ngày T3 PHQ – Người vợ 100 ngày T4 PHQ – Người vợ 100 ngày T5 PHQ – Người vợ 100 ngày T6 PHQ – Người vợ 100 ngày T7 PHQ – Người vợ 100 ngày T8
8:30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T12 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T13 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T14 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T15 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T16 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T17 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T18
12:00 PTQ – Gia đình thục nữ T4,5 PTQ – Gia đình thục nữ T6,7 PTQ – Gia đình thục nữ T8,9 PTQ – Gia đình thục nữ T10,11 PTQ – Gia đình thục nữ T12,13 PTQ – Gia đình thục nữ T14,15 PTQ – Gia đình thục nữ T16,17
14:00 PVN – Ra giêng anh cưới em T22 PVN – Ra giêng anh cưới em T23 PVN – Ra giêng anh cưới em T24 PVN – Ra giêng anh cưới em T25 PVN – Ra giêng anh cưới em T26 PVN – Ra giêng anh cưới em T27 PVN – Ra giêng anh cưới em T28
16:25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16
17:30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T14 PTQ – Tiên hiệp kiếm T15 PTQ – Tiên hiệp kiếm T16 PTQ – Tiên hiệp kiếm T17 PTQ – Tiên hiệp kiếm T18 PTQ – Tiên hiệp kiếm T19 PTQ – Tiên hiệp kiếm T20
19:47 PHQ – Người vợ 100 ngày T3 PHQ – Người vợ 100 ngày T4 PHQ – Người vợ 100 ngày T5 PHQ – Người vợ 100 ngày T6 PHQ – Người vợ 100 ngày T7 PHQ – Người vợ 100 ngày T8 PHQ – Người vợ 100 ngày T9
20:50 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T8 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T9 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T10 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T11 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T12 ĐĐVQ PVN – Ánh đèn nơi thành thị T13
21:35 PTQ – Hoa lưỡng sinh T20 PTQ – Hoa lưỡng sinh T21 PTQ – Hoa lưỡng sinh T22 PTQ – Hoa lưỡng sinh T23 PTQ – Hoa lưỡng sinh T24 PTQ – Hoa lưỡng sinh T25 PTQ – Hoa lưỡng sinh T26
22:45 PVN – Ra giêng anh cưới em T22 PVN – Ra giêng anh cưới em T23 PVN – Ra giêng anh cưới em T24 PVN – Ra giêng anh cưới em T25 PVN – Ra giêng anh cưới em T26 PVN – Ra giêng anh cưới em T27 PVN – Ra giêng anh cưới em T28
0:00 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T12 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T13 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T14 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T15 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T16 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T17 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T18
1:00 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16
PTQ – Tiên hiệp kiếm T14 PTQ – Tiên hiệp kiếm T15 PTQ – Tiên hiệp kiếm T16 PTQ – Tiên hiệp kiếm T17 PTQ – Tiên hiệp kiếm T18 PTQ – Tiên hiệp kiếm T19 PTQ – Tiên hiệp kiếm T20
3:15 PTQ – Gia đình thục nữ T4,5 PTQ – Gia đình thục nữ T6,7 PTQ – Gia đình thục nữ T8,9 PTQ – Gia đình thục nữ T10,11 PTQ – Gia đình thục nữ T12,13 PTQ – Gia đình thục nữ T14,15 PTQ – Gia đình thục nữ T16,17
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/12/2018 THỨ 3 11/12/2018 THỨ 4 12/12/2018 THỨ 5 13/12/2018 THỨ 6 14/12/2018 THỨ 7 15/12/2018 CHỦ NHẬT 16/12/2018
7:05 PHQ – Người vợ 100 ngày T9 PHQ – Người vợ 100 ngày T10 PHQ – Người vợ 100 ngày T11 PHQ – Người vợ 100 ngày T12 PHQ – Người vợ 100 ngày T13 PHQ – Người vợ 100 ngày T14 PHQ – Người vợ 100 ngày T15
8:30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T19 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T20 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T21 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T22 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T23 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T24 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T25
12:00 PTQ – Gia đình thục nữ T18,19 PTQ – Gia đình thục nữ T20,21 PTQ – Gia đình thục nữ T22,23 PTQ – Gia đình thục nữ T24,25 PTQ – Gia đình thục nữ T26,27 PTQ – Gia đình thục nữ T28,29 PTQ – Gia đình thục nữ T30,31 (Hết)
14:00 PVN – Ra giêng anh cưới em T29 PVN – Ra giêng anh cưới em T30 PVN – Ra giêng anh cưới em T31 PVN – Ra giêng anh cưới em T32 PVN – Ra giêng anh cưới em T33 PVN – Ra giêng anh cưới em T34 (Hết) PVN – Ký ức Điện Biên T1
16:25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25
17:30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T21 PTQ – Tiên hiệp kiếm T22 PTQ – Tiên hiệp kiếm T23 PTQ – Tiên hiệp kiếm T24 PTQ – Tiên hiệp kiếm T25 PTQ – Tiên hiệp kiếm T26 PTQ – Tiên hiệp kiếm T27
19:47 PHQ – Người vợ 100 ngày T10 PHQ – Người vợ 100 ngày T11 PHQ – Người vợ 100 ngày T12 PHQ – Người vợ 100 ngày T13 PHQ – Người vợ 100 ngày T14 PHQ – Người vợ 100 ngày T15 PHQ – Người vợ 100 ngày T16
20:50 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T14 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T15 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T16 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T17 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T18 ĐĐVQ PVN – Ánh đèn nơi thành thị T19
21:35 PTQ – Hoa lưỡng sinh T27 PTQ – Hoa lưỡng sinh T28 PTQ – Hoa lưỡng sinh T29 PTQ – Hoa lưỡng sinh T30 PTQ – Hoa lưỡng sinh T31 PTQ – Hoa lưỡng sinh T32 PTQ – Hoa lưỡng sinh T33
22:45 PVN – Ra giêng anh cưới em T29 PVN – Ra giêng anh cưới em T30 PVN – Ra giêng anh cưới em T31 PVN – Ra giêng anh cưới em T32 PVN – Ra giêng anh cưới em T33 PVN – Ra giêng anh cưới em T34 (Hết) PVN – Ký ức Điện Biên T1
0:00 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T19 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T20 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T21 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T22 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T23 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T24 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T25
1:00 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25
PTQ – Tiên hiệp kiếm T21 PTQ – Tiên hiệp kiếm T22 PTQ – Tiên hiệp kiếm T23 PTQ – Tiên hiệp kiếm T24 PTQ – Tiên hiệp kiếm T25 PTQ – Tiên hiệp kiếm T26 PTQ – Tiên hiệp kiếm T27
3:15 PTQ – Gia đình thục nữ T18,19 PTQ – Gia đình thục nữ T20,21 PTQ – Gia đình thục nữ T22,23 PTQ – Gia đình thục nữ T24,25 PTQ – Gia đình thục nữ T26,27 PTQ – Gia đình thục nữ T28,29 PTQ – Gia đình thục nữ T30,31 (Hết)
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/12/2018 THỨ 3 18/12/2018 THỨ 4 19/12/2018 THỨ 5 20/12/2018 THỨ 6 21/12/2018 THỨ 7 22/12/2018 CHỦ NHẬT 23/12/2018
7:05 PHQ – Người vợ 100 ngày T16 PHQ – Người vợ 100 ngày T17 PHQ – Người vợ 100 ngày T18 PHQ – Người vợ 100 ngày T19 PHQ – Người vợ 100 ngày T20 PHQ – Người vợ 100 ngày T21 PHQ – Người vợ 100 ngày T22
8:30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T26 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T27 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T28 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T29 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T31 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T32
12:00 PTQ – Đường cung yến T1,2 PTQ – Đường cung yến T3,4 PTQ – Đường cung yến T5,6 PTQ – Đường cung yến T7,8 PTQ – Đường cung yến T9,10 PTQ – Đường cung yến T11,12 PTQ – Đường cung yến T13,14
14:00 PVN – Ký ức Điện Biên T2 PVN – Ký ức Điện Biên T3 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Bản hùng ca bên sông T1 PVN – Bản hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1
16:25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32
17:30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T28 PTQ – Tiên hiệp kiếm T29 PTQ – Tiên hiệp kiếm T30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T31 PTQ – Tiên hiệp kiếm T32 PTQ – Tiên hiệp kiếm T33 PTQ – Tiên hiệp kiếm T34
19:47 PHQ – Người vợ 100 ngày T17 PHQ – Người vợ 100 ngày T18 PHQ – Người vợ 100 ngày T19 PHQ – Người vợ 100 ngày T20 PHQ – Người vợ 100 ngày T21 PHQ – Người vợ 100 ngày T22 PHQ – Người vợ 100 ngày T23 (Hết)
20:50 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T20 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T21 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T22 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T23 PVN – Ánh đèn nơi thành thị  T24 ĐĐVQ PVN – Ánh đèn nơi thành thị  T25
21:35 PTQ – Hoa lưỡng sinh T34 PTQ – Hoa lưỡng sinh T35 PTQ – Hoa lưỡng sinh T36 PTQ – Hoa lưỡng sinh T37 PTQ – Hoa lưỡng sinh T38 PTQ – Hoa lưỡng sinh T39 PTQ – Hoa lưỡng sinh T40 (Hết)
22:45 PVN – Ký ức Điện Biên T2 PVN – Ký ức Điện Biên T3 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Bản hùng ca bên sông T1 PVN – Bản hùng ca bên sông T2 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1
0:00 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T26 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T27 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T28 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T29 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T31 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T32
1:00 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32
PTQ – Tiên hiệp kiếm T28 PTQ – Tiên hiệp kiếm T29 PTQ – Tiên hiệp kiếm T30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T31 PTQ – Tiên hiệp kiếm T32 PTQ – Tiên hiệp kiếm T33 PTQ – Tiên hiệp kiếm T34
3:15 PTQ – Đường cung yến T1,2 PTQ – Đường cung yến T3,4 PTQ – Đường cung yến T5,6 PTQ – Đường cung yến T7,8 PTQ – Đường cung yến T9,10 PTQ – Đường cung yến T11,12 PTQ – Đường cung yến T13,14
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/12/2018 THỨ 3 25/12/2018 THỨ 4 26/12/2018 THỨ 5 27/12/2018 THỨ 6 28/12/2018 THỨ 7 29/12/2018 CHỦ NHẬT 30/12/2018
7:05 PHQ – Người vợ 100 ngày T23 (Hết) PTQ – Tình yêu và thù hận T1 PTQ – Tình yêu và thù hận T2 PTQ – Tình yêu và thù hận T3 PTQ – Tình yêu và thù hận T4 PTQ – Tình yêu và thù hận T5 PTQ – Tình yêu và thù hận T6
8:30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T33 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T34 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T35 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T36 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T37 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T38 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T39
12:00 PTQ – Đường cung yến T15,16 PTQ – Đường cung yến T17,18 PTQ – Đường cung yến T18,20 PTQ – Đường cung yến T21,22 PTQ – Đường cung yến T23,24 PTQ – Đường cung yến T25,26 PTQ – Đường cung yến T27,28
14:00 PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Trưởng ban dân số T1 PVN – Trưởng ban dân số T2 (Hết) PVN – Hà nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Đặc vụ ở Macao T1 PVN – Đặc vụ ở Macao T2
16:25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39
17:30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T35 PTQ – Tiên hiệp kiếm T36 PTQ – Tiên hiệp kiếm T37 PTQ – Tiên hiệp kiếm T38 PTQ – Tiên hiệp kiếm T39 PTQ – Tiên hiệp kiếm T40 PTQ – Tiên hiệp kiếm T41
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T1 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T2 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T3 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T4 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T5 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T6 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T7
20:50 PVN – Ánh đèn nơi thành thịT26 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T27 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T28 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T29 PVN – Ánh đèn nơi thành thị T30 ĐĐVQ PVN – Ánh đèn nơi thành thị T31
21:35 PTQ – Tình yêu và thù hận T1 PTQ – Tình yêu và thù hận T2 PTQ – Tình yêu và thù hận T3 PTQ – Tình yêu và thù hận T4 PTQ – Tình yêu và thù hận T5 PTQ – Tình yêu và thù hận T6 PTQ – Tình yêu và thù hận T7
22:45 PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Trưởng ban dân số T1 PVN – Trưởng ban dân số T2 (Hết) PVN – Hà nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Đặc vụ ở Macao T1 PVN – Đặc vụ ở Macao T2
0:00 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T33 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T34 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T35 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T36 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T37 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T38 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T39
1:00 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39
PTQ – Tiên hiệp kiếm T35 PTQ – Tiên hiệp kiếm T36 PTQ – Tiên hiệp kiếm T37 PTQ – Tiên hiệp kiếm T38 PTQ – Tiên hiệp kiếm T32 PTQ – Tiên hiệp kiếm T33 PTQ – Tiên hiệp kiếm T34
3:15 PTQ – Đường cung yến T15,16 PTQ – Đường cung yến T17,18 PTQ – Đường cung yến T18,20 PTQ – Đường cung yến T21,22 PTQ – Tiên hiệp kiếm T39 PTQ – Tiên hiệp kiếm T40 PTQ – Tiên hiệp kiếm T41
KHUNG GIỜ THỨ 2 31/12/2018 THỨ 3 01/01/2019 THỨ 4 02/01/2019 THỨ 5 03/01/2019 THỨ 6 04/01/2019 THỨ 7 05/01/2019 CHỦ NHẬT 06/01/2019
7:05 PTQ – Tình yêu và thù hận T7
8:30 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T40
12:00 PTQ – Đường cung yến T29,30
14:00 PVN – Đặc vụ ở Macao T3
16:25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40
17:30 PTQ – Tiên hiệp kiếm T42
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T8
20:50 PVN – Hợp đồng định mệnhT1
21:35 PTQ – Tình yêu và thù hận T8
22:45 PVN – Đặc vụ ở Macao T5
0:00 PTL – Cô vợ bất đắt dĩ T40
1:00 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40
PTQ – Tiên hiệp kiếm T42
3:15 PTQ – Đường cung yến T29,30