CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2011

NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

GHI CHÚ

Thứ năm

1/12/2011

 

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Tham vọng giàu sang (29+30)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (40)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (19+20)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (3)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (7+8)

-PVN: Dù gió có thổi (112)

-PTQ: Tham vọng giàu sang (31+32)

PL

Thứ sáu

2/12/2011

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Tham vọng giàu sang (31+32)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (41)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (21+22)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (9+10)

-PVN: Dù gió có thổi (113)

-PTQ: Tham vọng giàu sang (33+34)

PL

Thứ bảy

3/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-PTQ: Tham vọng giàu sang (33+34)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (42)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (23+24)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (11+12)

PL

Chủ nhật

4/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

- Bóng đá

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (43)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (25+26)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (13+14)

-PVN: Dù gió có thổi (114)

-PTQ: Tham vọng giàu sang (35+36)

 

Thứ hai

5/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Tham vọng giàu sang (35+36)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (44)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (27+28)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (4)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (15+16)

-PVN: Dù gió có thổi (115)

-PTQ: Tham vọng giàu sang (37+38)hết

PL

Thứ ba

6/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Tham vọng giàu sang (37+38)hết

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (45)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (29+30)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (5)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (17+18)

-PVN: Dù gió có thổi (116)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (1+2)

PL

Thứ tư

7/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (1+2)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (46)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (31+32)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (6)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (19+20)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (3+4)

PL

Thứ năm

8/12/2011

 

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (3+4)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (47)

-PTQ: Kinh thành dậy sóng (33+34)hết

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (7)

-PTQ+HK: Đại Khâm sai (21+22)hết

-PVN: Dù gió có thổi (117)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (5+6)

PL

Thứ sáu

9/12/2011

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (5+6)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (48)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (1+2)

-PTQ: Cú và diều hâu (1+2)

-PVN: Dù gió có thổi(118)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (7+8)

PL

Thứ bảy

10/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (7+8)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (49)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (3+4)

-PTQ: Cú và diều hâu (3+4)

PL

Chủ nhật

11/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

- Bóng đá

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (50)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (5+6)

-PTQ: Cú và diều hâu (5+6)

-PVN: Dù gió có thổi (119)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (9+10)

 

Thứ hai

12/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (9+10)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (51)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (7+8)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (8)

-PTQ: Cú và diều hâu (7+8)

-PVN: Dù gió có thổi (120)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (11+12)

PL

Thứ ba

13/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (11+12)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (52)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (9+10)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (9)

-PTQ: Cú và diều hâu (9+10)

-PVN: Dù gió có thổi (121)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (13+14)

PL

Thứ tư

14/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (13+14)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (53)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (11+12)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (10)

-PTQ: Cú và diều hâu (11+12)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (15+16)

PL

Thứ năm

15/12/2011

 

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (15+16)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (54)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (13+14)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (11)

-PTQ: Cú và diều hâu (13+14)

-PVN: Dù gió có thổi (122)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (17+18)

PL

Thứ sáu

16/12/2011

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (17+18)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (55)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (15+16)

-PTQ: Cú và diều hâu (15+16)

-PVN: Dù gió có thổi (123)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (19+20)

PL

Thứ bảy

17/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (19+20)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (56)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (17+18)

-PTQ: Cú và diều hâu (17+18)

PL

Chủ nhật

18/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

- Bóng đá

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (57)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (19+20)

-PTQ: Cú và diều hâu (19+20)

-PVN: Dù gió có thổi (124)

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (21+22)hết

 

Thứ hai

19/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHQ: Tình yêu diệu kỳ (21+22)hết

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (58)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (21+22)

-PVN: Mùa nước nổi( đầu)

-PTQ: Cú và diều hâu (21+22)

-PVN: Dù gió có thổi (125)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (1+2)

PL

Thứ ba

20/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (1+2)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (59)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (23+24)

-PVN: Mùa nước nổi( cuối)

-PTQ: Cú và diều hâu (23+24)

-PVN: Dù gió có thổi (126)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (3+4)

PL

Thứ tư

21/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (3+4)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (60)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (25+26)

-PVN: Hòn đất ( đầu)

-PTQ: Cú và diều hâu (25) hết

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (5+6)

PL

Thứ năm

22/12/2011

 

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (5+6)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (61)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (27+28)

-PVN: Hòn đất ( cuối)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (1+2)

-PVN: Dù gió có thổi (127)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (7+8)

PL

Thứ sáu

23/12/2011

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (7+8)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (62)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (29+30)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (3+4)

-PVN: Dù gió có thổi (128)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (9+10)

PL

Thứ bảy

24/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (9+10)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (63)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (31+32)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (5+6)

PL

Chủ nhật

25/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

- Bóng đá

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (64)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (33+34)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (7+8)

-PVN: Dù gió có thổi (129)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (11+12)

 

Thứ hai

26/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (11+12)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (65)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (35+36)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (12)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (9+10)

-PVN: Dù gió có thổi (130)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (13+14)

PL

Thứ ba

27/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (13+14)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (66)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (37+38)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (13)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (11+12)

-PVN: Dù gió có thổi (131)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (15+16)

PL

Thứ tư

28/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (15+16)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (67)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (39+40)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (14)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (13+14)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (17+18)

PL

Thứ năm

29/12/2011

 

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (17+18)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (68)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (41+42)

-PVN: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (15)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (15+16)

-PVN: Dù gió có thổi (132)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (19+20)

PL

Thứ sáu

30/12/2011

 

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (19+20)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (69)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (43+44)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (17+18)

-PVN: Dù gió có thổi (133)

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (21+22)

PL

Thứ bảy

31/12/2011

 

-6h20’

-8h20’

-11h30’

-16h20’

-PTQ: Bát Tiên truyền kỳ (21+22)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (70)

-PHQ: Vinh quang gia tộc (45+46)

-PTQ:Túy quyền Trương Tam (19+20)

 

PL

*Ghi chú: chương trình có thể thay đổi vào phút chót