CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2014

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
11h30’ PĐL Long du thiên hạ P2 13,14
Thứ bảy 6h25’ P.Mỹ Kim cương máu 2 hết
1/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 5
Mùng 2 11h30’ PTQ Hay không bằng hên 14,15
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PHK Công chúa giá đáo 32 hết
17h15” PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 32
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 1
00h45′ PT Ảo thuật gia danh tiếng 1
02h15′ PTQ Tây Du ký 3
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 3
Chủ nhật 6h25’ TT: bóng đá 2 hết
2/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 6
Mùng 3 11h30’ PTQ Hay không bằng hên 16,17
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ TT XSKT
17h15” PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 33
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 15
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 23,24
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 2
00h45′ PT Ảo thuật gia danh tiếng 2 hết
02h15′ PTQ Tây Du ký 4
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 4
Thứ hai 6h25’ PVN Cơn lốc biển
3/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 7
Mùng 4 11h30’ PTQ Hay không bằng hên 18,19
14h PVN Yêu lần nữa 14
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 1
17h15” PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 34 hết
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 16
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 25,26
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 5
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 5
Thứ ba 6h25’ P.Ấn Độ Ông bụt ma 1
4/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 8
Mùng 5 11h30’ PTQ Hay không bằng hên 20,21
14h PVN Yêu lần nữa 15
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 2
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 1
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 17
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 27,28
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 6
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 6
Thứ tư 6h25’ P.Ấn Độ Ông bụt ma 2 hết
5/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 9
Mùng 6 11h30’ PTQ Hay không bằng hên 22,23
14h PVN Yêu lần nữa 16
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 3
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 2
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 18
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 29,30
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 7
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 7
Thứ năm 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 1
6/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 10
11h30’ PTQ Hay không bằng hên 24,25
14h PVN Yêu lần nữa 17
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 4
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 3
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 19
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 31,32
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 6
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tây Du ký 8
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 8
Thứ sáu 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 2
7/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 11
11h30’ PTQ Hay không bằng hên 26,27
14h PVN Yêu lần nữa 18
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 5
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 4
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 20
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 33
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Tây Du ký 9
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 9
Thứ bảy 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 3
8/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 12
11h30’ PTQ Hay không bằng hên 28,29
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 6
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 5
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 7
00h45′ P.Mỹ Siêu nhân trở lại 1
02h15′ PTQ Tây Du ký 10
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 10
Chủ nhật 6h25’ TT: bóng đá
9/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 13
11h30’ PTQ Hay không bằng hên 30,31
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 7
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 6
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 21
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 34,35
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 8
00h45′ P.Mỹ Siêu nhân trở lại 2 hết
02h15′ PTQ Tây Du ký 11
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 11
Thứ hai 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 4
10/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 14
11h30’ PTQ Hay không bằng hên 32,33
14h PVN Yêu lần nữa 19
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 8
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 7
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 22
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 36,37
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 12
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 12
Thứ ba 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 5
11/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 15
11h30’ PTQ
PTQ
Hay không bằng hên
Bốn thiếu gia ở kinh thành
34 hết
1
14h PVN Yêu lần nữa 20
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 9
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 8
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 23
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 38,39
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 13
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 13
Thứ tư 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 6
12/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 16
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 2,3
14h PVN Yêu lần nữa 21
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 10
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 9
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 24
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 40,41
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 14
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 14
Thứ năm 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 7
13/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 17
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 4,5
14h PVN Yêu lần nữa 22
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 11
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 10
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 25
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 42,43
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 12
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tây Du ký 15
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 15
Thứ sáu 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 8
14/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 18
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 6,7
14h PVN Yêu lần nữa 23
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 12
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 11
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 26
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 44
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Tây Du ký 16
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 16
Thứ bảy 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 9
15/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 19
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 8,9
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 13
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 12
19h55′ CT: Đất nước mến yêu + ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ P.Canada Thú vui chết người
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 13
00h45′ P.Mỹ Đòn trời giáng 1
02h15′ PTQ Tây Du ký 17
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 17
Chủ nhật 6h25’ P.Canada Thú vui chết người
16/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 20
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 10,11
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 14
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 13
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 27
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 45,46
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 14
00h45′ P.Mỹ Đòn trời giáng 2 hết
02h15′ PTQ Tây Du ký 18
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 18
Thứ hai 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 10
17/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 21
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 12,13
14h PVN Yêu lần nữa 24
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 15
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 14
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 28
21h15’ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ 47 hết
21h30′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
22h00′ PĐL+TQ+HK Nguyên soái vui vẻ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 19
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 19
Thứ ba 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 11
18/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 22
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 14,15
14h PVN Yêu lần nữa 25
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 16
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 15
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 29
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ 1,2
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 20
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 20
Thứ tư 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 12
19/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 23
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 16,17
14h PVN Yêu lần nữa 26
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 17
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 16
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 30
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ 3,4
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 21
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 21
Thứ năm 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 13
20/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 24
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 18,19
14h PVN Yêu lần nữa 27
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 18
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 17
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 31
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ 5,6
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 18
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tây Du ký 22
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 22
Thứ sáu 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 14
21/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 25
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 20,21
14h PVN Yêu lần nữa 28
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 19
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 18
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 32
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ 7
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Tây Du ký 23
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 23
Thứ bảy 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 15
22/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 26
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 22,23
PTQ Hay không bằng hên 1
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 20
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 19
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ TT: bóng đá
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 19
00h45′ P.Mỹ Ngày huấn luyện 1
02h15′ PTQ Tây Du ký 24
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 24
Chủ nhật 6h25’ TT: bóng đá
23/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 27
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 24,25
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 21
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 20
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 33
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ 8,9
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 20
00h45′ P.Mỹ Ngày huấn luyện 2 hết
02h15′ PTQ Tây Du ký 25
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 25
Thứ hai 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 16
24/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 28
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 26,27
14h PVN Yêu lần nữa 29
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 22
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 21
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 34
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ 10,11
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 26
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 26
Thứ ba 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 17
25/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 29
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 28,29
14h PVN Yêu lần nữa 30
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 23
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 22
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 35
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ 12,13
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 27
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 27
Thứ tư 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 18
26/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 30
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 30,31
14h PVN Yêu lần nữa 31
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 24
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 23
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 36
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ 14,15
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 23
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Tây Du ký 28
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 28
Thứ năm 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 19
27/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 31
11h30’ PTQ Bốn thiếu gia ở kinh thành 32,33
14h PVN Yêu lần nữa 32
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 25
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 24
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 37
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ 16,17
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ PVN Kỳ phùng địch thủ 24 hết
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Tây Du ký 29
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 29
Thứ sáu 6h25’ PHK Bồ Tùng Linh 20
28/2/2014 8h30’ PHQ Chiến binh Baek Dong soo 32
11h30’ PTQ
PHK
Bốn thiếu gia ở kinh thành
Chuyện tình Thượng Hải
34 hết
1
14h PVN Yêu lần nữa 33
16h10′ PTQ Hoa Cô Tử 26
17h15” PTQ Nhẫm huyết đao 25
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 38
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ 18
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Tây Du ký 30
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 30

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối