CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2012

NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

THỜI LƯỢNG

GHI CHÚ

Thứ tư

1/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (7+8)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (100)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (19+20)

-PVN: Công nghệ thời trang (3)

-PTQ: Đoạn thù cốc (20)

-PĐL: Tiền (33+34)

-PVN: Giải mã tình anh (17)

 

 

Thứ năm

2/2/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (9+10)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (101)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (21+22)

-PVN: Công nghệ thời trang (4)

-PTQ: Đoạn thù cốc (21)

-PĐL: Tiền (35+36)

-PVN: Giải mã tình anh (18)

 

 

Thứ sáu

3/2/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (11+12)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (102)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (23+24)

-PVN: Công nghệ thời trang (5)

-TT bóng đá

-PĐL: Tiền (37+38)

 

 

Thứ bảy

4/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

-PTQ Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (13+14)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (103)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (25+26)

-TT bóng đá

- TT bóng đá

 

 

Chủ nhật

5/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- TT bóng đá

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (104)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (27+28)

-PTQ: Đoạn thù cốc (22)

-PĐL: Tiền (39+40)

-P Mỹ: Những cơn bão lịch sử

 

 

Thứ hai

6/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (15+16)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (105)

-PVN: Công nghệ thời trang (6)

-PTQ: Đoạn thù cốc (23)

-PĐL: Tiền (41+42)

-PVN: Giải mã tình anh (19)

 

 

Thứ ba

7/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (17+18)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (106)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (29+30)

-PVN: Công nghệ thời trang (7)

-PTQ: Đoạn thù cốc (24)

-PĐL: Tiền (43+44)

-PVN: Giải mã tình anh (20)

 

 

Thứ tư

8/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (19+20)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (107)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (31+32)

-PVN: Công nghệ thời trang (8)

-PTQ: Đoạn thù cốc (25)

-PĐL: Tiền (45+46)

-PVN: Giải mã tình anh (21)

 

 

Thứ năm

9/2/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (21+22)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (108)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (33+34)

-PVN: Công nghệ thời trang (9)

-PTQ: Đoạn thù cốc (26)

-PĐL: Tiền (47+48)

-PVN: Giải mã tình anh (22)

 

 

Thứ sáu

10/2/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-PTQ Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (23+24)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (109)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (35+36)

-PVN: Công nghệ thời trang (10)

-PTQ: Đoạn thù cốc (27)

-PĐL: Tiền (49+50)

 

 

Thứ bảy

11/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

-PTQ Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (25+26)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (110)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (37+38)hết

-PHQ: Mai hoa kiếm (2)

- TT bóng đá

 

 

Chủ nhật

12/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- TT bóng đá

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (111)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (1+2)

-PTQ: Đoạn thù cốc (28)

-PĐL: Tiền (51+52)

-P Mỹ: Bò cạp trả thù

 

 

Thứ hai

13/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (27+28)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (112)

-PVN: Công nghệ thời trang (11)

-PTQ: Đoạn thù cốc (29)

-PĐL: Tiền (53+54)

-PVN: Giải mã tình anh (23)

 

 

Thứ ba

14/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (29+30)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (113)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (3+4)

-PVN: Công nghệ thời trang (12)

-PTQ: Đoạn thù cốc (30) hết

-PĐL: Tiền (55+56)

-PVN: Giải mã tình anh (24)

 

 

Thứ tư

15/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (31+32)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (114)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (5+6)

-PVN: Công nghệ thời trang (13)

-PHQ: Mai hoa kiếm (1)

-PVN: Giải mã tình anh (25)

 

 

Thứ năm

16/2/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (33+34)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (115)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (7+8)

-PVN: Công nghệ thời trang (14)

-PHQ: Mai hoa kiếm (2)

-PĐL: Tiền (57+58)

-PVN: Giải mã tình anh (26)

 

 

Thứ sáu

17/2/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (35+36)

-PHQ: Leesan –Triều đại Chosun (116) hết

-PTQ: Chuyện bà Lưu (9+10)

-PVN: Công nghệ thời trang (15)

-PHQ: Mai hoa kiếm (3)

-PĐL: Tiền (59+60)

 

 

Thứ bảy

18/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (37+38)

-PTQ: Trốn chạy (1)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (11+12)

-PHQ: Mai hoa kiếm (4)

-PTQ: Thiếu lâm tiểu tử

 

 

Chủ nhật

19/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thiếu lâm tiểu tử

-PTQ: Trốn chạy (2)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (13+14)

-PHQ: Mai hoa kiếm (5)

-PĐL: Tiền (61+62)

-P Mỹ: Người tình của Donna

 

 

Thứ hai

20/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (39+40)

-PTQ: Trốn chạy (3)

-PVN: Công nghệ thời trang (16)

-PHQ: Mai hoa kiếm (6)

-PĐL: Tiền (63+64)

-PVN: Giải mã tình anh (27)

 

 

Thứ ba

21/2/201

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thời niên thiếu Chu Nguyên Chương (41)hết

-PTQ: Trốn chạy (4)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (15+16)

-PVN: Công nghệ thời trang (17)

-PHQ: Mai hoa kiếm (7)

-PĐL: Tiền (65+66)

-PVN: Giải mã tình anh (28)

 

 

Thứ tư

22/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

-PTQ: Thủy chiến (1+2)

-PTQ: Trốn chạy (5)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (17+18)

-PVN: Công nghệ thời trang (18)

-PHQ: Mai hoa kiếm (8)

-PVN: Giải mã tình anh (29)

 

 

Thứ năm

23/2/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thủy chiến (3+4)

-PTQ: Trốn chạy (6)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (19+20)

-PVN: Công nghệ thời trang (19)

-PHQ: Mai hoa kiếm (9)

-PĐL: Tiền (67+68)

-PVN: Giải mã tình anh (30)hết

 

 

Thứ sáu

24/2/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-PTQ: Thủy chiến (5+6)

-PTQ: Trốn chạy (7)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (21+22)

-PVN: Công nghệ thời trang (20)

-PHQ: Mai hoa kiếm (10)

-PĐL: Tiền (69+70)hết

 

 

Thứ bảy

25/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

-PTQ: Thủy chiến (7+8)

-PTQ: Trốn chạy (8)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (23+24)

-PHQ: Mai hoa kiếm (11)

-TT bóng đá

 

 

Chủ nhật

26/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

-TT bóng đá

-PTQ: Trốn chạy (9)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (25+26)

-PHQ: Mai hoa kiếm (12)

-PHK: Thiên sư chung quỳ (1+2)

-PTQ: Thiếu phụ vườn trà

 

 

Thứ hai

27/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thủy chiến (9+10)

-PTQ: Trốn chạy (10)

-PVN: Công nghệ thời trang (21)

-PHQ: Mai hoa kiếm (13)

-PHK: Thiên sư chung quỳ (3+4)

-PVN: Acapella (1)

 

 

Thứ ba

28/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thủy chiến (11+12)

-PTQ: Trốn chạy (11)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (27+28)

-PVN: Công nghệ thời trang (22)

-PHQ: Mai hoa kiếm (14)

-PHK: Thiên sư chung quỳ (5+6)

-PVN: Acapella (2)

 

 

Thứ tư

29/2/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PTQ: Thủy chiến (13+14)

-PTQ: Trốn chạy (12)

-PTQ: Chuyện bà Lưu (29+30)hết

-PVN: Công nghệ thời trang (23)

-PHQ: Mai hoa kiếm (15)

-PHK: Thiên sư chung quỳ (7+8)

-PVN: Acapella (3)

 

 


* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.