Tiền Giang bổ nhiệm, phân bổ, điều động cán bộ cấp tỉnh

(THTG) Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký các quyết định về việc bổ nhiệm, phân bổ, điều động cán bộ cấp tỉnh.

Theo đó, quyết định số 288 ngày 17/2/2014, phân công ông Lê Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phụ trách điều hành Ban quản lý các dự án tỉnh, kể từ ngày 1/3/2014.

Các Quyết định số 286 và 287 ngày 17/2/2014 điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Như Nghị, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ngành giáo dục – đào tạo, thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang đến Ban Quản lý các dự án tỉnh, giữ chức vụ Phó Giam đốc, kể từ ngày 1/3/2014, điều động, bổ nhiệm ông Ưng Hồng Nghi, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Ngành nông nghiệp, thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đến Ban Quản lý các dự án tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc, kể từ ngày 1/3/2014.

Quyết định số 311, ngày 20/2/2014, bổ nhiệm ông Trần Thanh Thảo, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, kể từ ngày ký.

Quyết định số 269 ngày 14/2/2014, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang đến Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc, kể từ ngày 1/3/2014.

Tiến Lực