LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  29/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 02/06/2023 03/06/2023 04/06/2023
5:30 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 25 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 26 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 27 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 28 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 29 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 1
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 12 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 13 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 14 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 16 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 17 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 18
8:35 PTQ-Nhất gia Bách truyện-Tập 41-44 PTQ-Nhất gia Bách truyện-Tập 45-48 PTQ-Nhất gia Bách truyện-Tập 49-52 PTQ-Nhất gia Bách truyện-Tập 53-56 PTQ-Nhất gia Bách truyện-Tập 57-60 PTQ-Nhất gia Bách truyện-Tập 61-64 PTQ-Nhất gia Bách truyện-Tập 65-68
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 14 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 15 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 16 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 20
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 52 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 53 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 54 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 55 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 56 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 57 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 58
14:00 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 7 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 8 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 9 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 10 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 11 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 12 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 13
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 138 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 139 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 140 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 141 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 142 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 143 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 144
17:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 2 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 3 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 4 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 5 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 6 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 7 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 8
19:45 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 26 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 27 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 28 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 29 PHK-Cơn Bão Trắng-Tập 30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 1 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 2
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 32 PTQ-Chiêu dao-Tập 33 PTQ-Chiêu dao-Tập 34 PTQ-Chiêu dao-Tập 35 PTQ-Chiêu dao-Tập 36 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 37
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 13 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 14 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 16 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 17 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 18 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 19
22:45 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 7 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 8 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 9 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 10 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 11 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 12 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 13
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 138 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 139 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 140 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 141 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 142 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 143 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 144
0:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 11 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 12 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 13 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 14 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 15 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 16 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 17
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 52 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 53 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 54 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 55 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 56 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 57 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 58
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 32 PTQ-Chiêu dao-Tập 33 PTQ-Chiêu dao-Tập 34 PTQ-Chiêu dao-Tập 35 PTQ-Chiêu dao-Tập 36 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 37
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 14 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 15 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 16 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 20
4:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 2 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 3 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 4 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 5 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 6 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 7 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 8
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023 10/06/2023 11/06/2023
5:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 2 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 3 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 4 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 5 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 6 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 7 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 8
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 19 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 20 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 21 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 22 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 23 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 24 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 25
8:35 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 69-72 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 73-76 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 77-80 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 81-84 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 85-88 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 89-92 dự kiến BNN
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 21 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 22 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 23 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 24 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 25 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 26 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 27
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 59 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 60 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 61 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 62 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 63 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 64 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 65
14:00 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 14 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 15 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 16 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 17 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 18 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 19 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 20
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 145 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 146 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 147 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 148 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 149 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 150 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 151
17:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 9 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 10 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 11 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 12 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 13 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 14 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 15
19:45 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 3 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 4 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 5 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 6 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 7 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 8 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 9
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 38 PTQ-Chiêu dao-Tập 39 PTQ-Chiêu dao-Tập 40 PTQ-Chiêu dao-Tập 41 PTQ-Chiêu dao-Tập 42 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 43
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 20 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 21 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 22 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 23 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 24 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 25 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 26
22:45 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 14 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 15 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 16 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 17 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 18 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 19 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 20
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 145 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 146 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 147 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 148 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 149 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 150 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 151
0:30 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 69-72 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 73-76 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 77-80 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 81-84 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 85-88 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 89-92 dự kiến BNN
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 59 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 60 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 61 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 62 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 63 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 64 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 65
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 38 PTQ-Chiêu dao-Tập 39 PTQ-Chiêu dao-Tập 40 PTQ-Chiêu dao-Tập 41 PTQ-Chiêu dao-Tập 42 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 43
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 21 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 22 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 23 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 24 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 25 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 26 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 27
4:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 9 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 10 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 11 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 12 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 13 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 14 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 15
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  12/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 16/06/2023 17/06/2023 18/06/2023
5:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 9 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 10 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 11 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 12 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 13 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 14 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 15
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 26 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 27 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 28 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 29 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 30 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 31 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 32
8:35 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 93-96 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 97-100 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 101-104 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 105-108 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 109-112 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 113-116 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 117-120
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 28 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 29 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 30 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 31 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 32 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 1 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 2
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 66 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 67 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 68 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 69 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 70 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 71 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 72
14:00 PVN-Mắt nai-Tập 1->3 PVN-Mắt nai-Tập 4->6 PVN-Mắt nai-Tập 7->9 PVN-Mắt nai-Tập 10->12 PVN-Mắt nai-Tập 13->15 PVN-Mắt nai-Tập 16->18 PVN-Mắt nai-Tập 19->21
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 152 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 153 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 154 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 155 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 156 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 157 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 158
17:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 16 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 17 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 18 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 19 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 20 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 21 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 22
19:45 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 10 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 11 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 12 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 13 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 14 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 15 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 16
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 44 PTQ-Chiêu dao-Tập 45 PTQ-Chiêu dao-Tập 46 PTQ-Chiêu dao-Tập 47 PTQ-Chiêu dao-Tập 48 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 49
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 27 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 28 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 29 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 30 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 31 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 32 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 33
22:45 PVN-Mắt nai-Tập 1->3 PVN-Mắt nai-Tập 4->6 PVN-Mắt nai-Tập 7->9 PVN-Mắt nai-Tập 10->12 PVN-Mắt nai-Tập 13->15 PVN-Mắt nai-Tập 16->18 PVN-Mắt nai-Tập 19->21
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 152 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 153 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 154 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 155 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 156 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 157 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 158
0:30 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 93-96 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 97-100 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 101-104 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 105-108 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 109-112 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 113-116 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 117-120
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 66 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 67 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 68 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 69 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 70 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 71 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 72
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 44 PTQ-Chiêu dao-Tập 45 PTQ-Chiêu dao-Tập 46 PTQ-Chiêu dao-Tập 47 PTQ-Chiêu dao-Tập 48 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 49
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 28 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 29 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 30 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 31 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu-Tập 32 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 1 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 2
4:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 16 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 17 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 18 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 19 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 20 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 21 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 22
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
5:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 16 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 17 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 18 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 19 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 20 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 21 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 22
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 33 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 34 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 35 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 36 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 37 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 38 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 39
8:35 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 121-124 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 125-128 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 129-132 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 133-136 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 137-140 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 141-144 dự kiến BNN
11:50 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 3 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 4 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 5 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 6 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 7 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 8 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 9
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 73 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 74 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 75 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 76 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 77 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 78 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 79
14:00 PVN-Mắt nai-Tập 22->24 PVN-Mắt nai-Tập 25->27 PVN-Mắt nai-Tập 28->30 PVN-Mắt nai-Tập 31->33 PVN-Mắt nai-Tập 34->36 PVN-Mắt nai-Tập 37->39 PVN-Mắt nai-Tập 40->42
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 159 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 160 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 161 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 1 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 2 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 3 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 4
17:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 23 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 24 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 1 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 2 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 3 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 4 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 5
19:45 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 17 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 18 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 19 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 20 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 21 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 22 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 23
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu dao-Tập 50 PTQ-Chiêu dao-Tập 51 PTQ-Chiêu dao-Tập 52 PTQ-Chiêu dao-Tập 53 PTQ-Chiêu dao-Tập 54 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 55
21:15 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 34 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 35 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 36 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 37 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 38 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 39 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 40
22:45 PVN-Mắt nai-Tập 22->24 PVN-Mắt nai-Tập 25->27 PVN-Mắt nai-Tập 28->30 PVN-Mắt nai-Tập 31->33 PVN-Mắt nai-Tập 34->36 PVN-Mắt nai-Tập 37->39 PVN-Mắt nai-Tập 40->42
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 159 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 160 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 161 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 1 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 2 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 3 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 4
0:30 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 121-124 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 125-128 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 129-132 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 133-136 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 137-140 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 141-144 dự kiến BNN
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 73 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 74 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 75 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 76 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 77 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 78 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 79
2:15 PTQ-Chiêu dao-Tập 50 PTQ-Chiêu dao-Tập 51 PTQ-Chiêu dao-Tập 52 PTQ-Chiêu dao-Tập 53 PTQ-Chiêu dao-Tập 54 ĐĐVQ PTQ-Chiêu dao-Tập 55
3:00 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 3 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 4 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 5 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 6 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 7 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 8 PHQ-Lời hứa sau cùng-Tập 9
4:15 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 23 PTQ-Nhất dạ tân nương-Tập 24 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 1 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 2 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 3 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 4 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 5
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2023 02/07/2023
5:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 23 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 24 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 25 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 26 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 27 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 28 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 29
7:05 PTQ-Thiết diện ngự sử P.2-Tập 40 PTQ-TPhim P.333-Tập 1 PTQ-TPhim P.333-Tập 2 PTQ-TPhim P.333-Tập 3 PTQ-TPhim P.333-Tập 4 PTQ-TPhim P.333-Tập 5 PTQ-TPhim P.333-Tập 6
8:35 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 145-148 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 149-152 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 153-156 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 157-160 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 161-164 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 165-168 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 169-172
11:50 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 10 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 11 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 12 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 13 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 14 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 15 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 16
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 80 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 81 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 82 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 83 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 84 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 85 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 86
14:00 PVN-Mắt nai-Tập 43->45 PVN-Mắt nai-Tập 46->48 PVN-Mắt nai-Tập 49->51 PVN-Mắt nai-Tập 52->54 PVN-Mắt nai-Tập 55->57 PVN-Mắt nai-Tập 58->60 PVN-Mắt nai-Tập 61->63
16:05 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 5 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 6 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 7 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 8 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 9 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 10 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 11
17:15 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 6 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 7 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 8 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 9 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 10 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 11 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 12
19:45 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 24 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 25 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 26 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 27 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 28 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 29 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 30
20:50:00  (30 phút) PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 1 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 2 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 3 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 4 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 5 ĐĐVQ PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 6
21:15 PTQ–Tập 1 PTQ–Tập 2 PTQ–Tập 3 PTQ–Tập 4 PTQ–Tập 5 PTQ–Tập 6 PTQ–Tập 7
22:45 PVN-Mắt nai-Tập 43->45 PVN-Mắt nai-Tập 46->48 PVN-Mắt nai-Tập 49->51 PVN-Mắt nai-Tập 52->54 PVN-Mắt nai-Tập 55->57 PVN-Mắt nai-Tập 58->60 PVN-Mắt nai-Tập 61->63
23:30 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 5 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 6 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 7 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 8 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 9 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 10 PSGP-Cuộc đối đầu ngoạn mục-Tập 11
0:30 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 145-148 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 149-152 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 153-156 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 157-160 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 161-164 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 165-168 PVN-Nhất gia Bách truyện-Tập 169-172
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 80 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 81 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 82 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 83 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 84 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 85 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 86
2:15 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 1 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 2 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 3 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 4 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 5 ĐĐVQ PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 6
3:00 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 10 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 11 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 12 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 13 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 14 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 15 PTL-Lời hứa sau cùng-Tập 16
4:15 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 6 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 7 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 8 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 9 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 10 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 11 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 12