LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 01/04/2023 02/04/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 38 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 39 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 40 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 41 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 42 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 43 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 44
7:05 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 47 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 48 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 49 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 50 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 51 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 52 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 53
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 16 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 17 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 18 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 19 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 21 dự kiến BNN
11:50 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 10 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 11 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 12 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 13 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 14 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 15 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 16
12:35 PVN-Nhà chung-Tập 24 PVN-Nhà chung-Tập 25 PVN-Nhà chung-Tập 26 PVN-Nhà chung-Tập 27 PVN-Nhà chung-Tập 28 PVN-Nhà chung-Tập 29 PVN-Nhà chung-Tập 30
14:00 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 68 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 70 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 72 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 74 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 76 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 78 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 80
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 69 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 71 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 73 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 75 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 77 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 79 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 81
17:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 37 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 38 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 39 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 40 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 41 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 42 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 43
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 39 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 40 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 41 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 42 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 43 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 44 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 45
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 36 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 37 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 38 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 39 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 40
21:15 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 48 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 49 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 50 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 51 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 52 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 53 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 54
22:45 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 68 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 70 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 72 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 74 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 76 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 78 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 80
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 69 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 71 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 73 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 75 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 77 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 79 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 81
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 16 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 17 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 18 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 19 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 21 dự kiến BNN
1:30 PVN-Nhà chung-Tập 24 PVN-Nhà chung-Tập 25 PVN-Nhà chung-Tập 26 PVN-Nhà chung-Tập 27 PVN-Nhà chung-Tập 28 PVN-Nhà chung-Tập 29 PVN-Nhà chung-Tập 30
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 36 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 37 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 38 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 39 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 40
3:00 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 10 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 11 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 12 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 13 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 14 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 15 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 16
4:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 37 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 38 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 39 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 40 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 41 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 42 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 43
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
03/04/2023 04/04/2023 05/04/2023 06/04/2023 07/04/2023 08/04/2023 09/04/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 46 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 47 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 48 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 49 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 50 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 51
7:05 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 54 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 55 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 56 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 57 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 58 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 59 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 60
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 22 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 23 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 24 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 25 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 26 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 27 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 28
11:50 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 17 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 18 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 19 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 20 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 21 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 22 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 23
12:35 PVN-Nhà chung-Tập 31 PVN-Nhà chung-Tập 32 PVN-Nhà chung-Tập 33 PVN-Nhà chung-Tập 34 PVN-Nhà chung-Tập 35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 1 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 2
14:00 PVN-Bài ca ra trận-Tập 1 PVN-Bài ca ra trận-Tập 2 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 1 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 2 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải-Tập 1 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải-Tập 2 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 1
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 82 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 83 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 84 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 85 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 86 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 87 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 88
17:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 44 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 45 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 1 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 2 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 3 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 4 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 5
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 46 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 47 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 48 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 49 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 50 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 51 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 52
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 41 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 42 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 43 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 44 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 45 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 46
21:15 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 55 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 56 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 57 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 58 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 59 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 60 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 61
22:45 PVN-Bài ca ra trận-Tập 1 PVN-Bài ca ra trận-Tập 2 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 1 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 2 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải-Tập 1 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải-Tập 2 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 1
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 82 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 83 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 84 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 85 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 86 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 87 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 88
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 22 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 23 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 24 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 25 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 26 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 27 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 28
1:30 PVN-Nhà chung-Tập 31 PVN-Nhà chung-Tập 32 PVN-Nhà chung-Tập 33 PVN-Nhà chung-Tập 34 PVN-Nhà chung-Tập 35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 1 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 2
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 41 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 42 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 43 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 44 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 45 ĐĐVQ PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 46
3:00 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 17 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 18 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 19 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 20 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 21 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 22 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 23
4:15 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 44 PTQ-Già gân và mỹ nhân-Tập 45 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 1 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 2 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 3 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 4 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 5
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023 13/04/2023 14/04/2023 15/04/2023 16/04/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 52 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 53 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 54 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 55 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 56 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 57 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 58
7:05 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 61 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 62 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 1 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 2 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 3 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 4 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 5
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 29 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 31 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 32 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 33 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 34 dự kiến BNN
11:50 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 24 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 25 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 26 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 27 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 28 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 29 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 30
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 3 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 4 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 5 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 6 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 7 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 8 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 9
14:00 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 2 PVN-Cô gái trên sông-Tập 1 PVN-Cô gái trên sông-Tập 2 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 1 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 2 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 1 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 2
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 89 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 90 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 91 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 92 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 93 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 94 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 95
17:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 6 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 7 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 8 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 9 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 10 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 11 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 12
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 53 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 54 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 55 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 56 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 57 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 58 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 59
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 47 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 48 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 49 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 50 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 51 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 52
21:15 PTQ-Anh hùng tùy đường-Tập 62 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 1 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 2 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 3 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 4 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 5 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 6
22:45 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 2 PVN-Cô gái trên sông-Tập 1 PVN-Cô gái trên sông-Tập 2 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 1 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 2 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 1 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 2
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 89 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 90 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 91 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 92 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 93 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 94 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 95
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 29 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 31 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 32 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 33 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 34 dự kiến BNN
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 3 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 4 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 5 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 6 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 7 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 8 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 9
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 47 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 48 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 49 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 50 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 51 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 52
3:00 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 24 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 25 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 26 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 27 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 28 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 29 PTQ-Cùng chàng yên giấc đến bình minh-Tập 30
4:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 6 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 7 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 8 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 9 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 10 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 11 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 12
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 59 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 60 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 61 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 62 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 63 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 64 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 65
7:05 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 6 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 7 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 8 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 9 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 10 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 11 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 12
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 36 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 37 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 38 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 39 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 40 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 41
11:50 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 1 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 2 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 3 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 4 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 5 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 6 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 7
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 10 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 11 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 12 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 13 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 14 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 15 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 16
14:00 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 1 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 2 PVN-Cơn lốc biển-Tập 1 PVN-Cơn lốc biển-Tập 2 PVN-Đường thư-Tập 1 PVN-Đường thư-Tập 2 PVN-Hà Nội mùa đông 46-Tập 1
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 96 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 97 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 98 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 99 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 100 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 101 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 102
17:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 13 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 14 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 16 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 17 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 18 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 19
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 60 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 61 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 62 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 63 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 64 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 65 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 66
20:50:00  (30 phút) PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 53 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 54 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 55 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 56 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 57 ĐĐVQ PTQ-Chiêu giao-Tập 1
21:15 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 7 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 8 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 9 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 10 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 11 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 12 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 13
22:45 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 1 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 2 PVN-Cơn lốc biển-Tập 1 PVN-Cơn lốc biển-Tập 2 PVN-Đường thư-Tập 1 PVN-Đường thư-Tập 2 PVN-Hà Nội mùa đông 46-Tập 1
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 96 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 97 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 98 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 99 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 100 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 101 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 102
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 36 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 37 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 38 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 39 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 40 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 41
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 10 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 11 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 12 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 13 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 14 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 15 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 16
2:15 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 53 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 54 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 55 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 56 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 57 ĐĐVQ PTQ-Chiêu giao-Tập 1
3:00 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 1 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 2 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 3 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 4 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 5 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 6 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 7
4:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 13 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 14 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 16 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 17 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 18 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 28/04/2023 29/04/2023 30/04/2023
5:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 66 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 67 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 68 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 69 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 70 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 71 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 72
7:05 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 13 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 14 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 15 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 16 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 17 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 18 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 19
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 42 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 43 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 44 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 45 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 46 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 47 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 48
11:50 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 8 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 9 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 10 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 11 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 12 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 13 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 14
12:35 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 17 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 18 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 19 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 20 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 21 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 22 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 23
14:00 PVN-Hà Nội mùa đông 46-Tập 2 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 1 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 2 PVN-Huyền thoại về người mẹ-Tập 1 PVN-Huyền thoại về người mẹ-Tập 2 PVN-Tiếng Quốc đêm mưa-Tập 1 PVN-Tiếng Quốc đêm mưa-Tập 2
16:05 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 103 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 104 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 105 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 106 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 107 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 108 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 109
17:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 20 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 21 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 22 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 23 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 24 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 25 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 26
19:45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 67 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 68 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 69 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 70 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 71 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 72 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 73
20:50:00  (30 phút) PTQ-Chiêu giao-Tập 2 PTQ-Chiêu giao-Tập 3 PTQ-Chiêu giao-Tập 4 PTQ-Chiêu giao-Tập 5 PTQ-Chiêu giao-Tập 6 ĐĐVQ PTQ-Chiêu giao-Tập 7
21:15 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 14 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 15 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 16 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 17 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 18 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 19 PTQ-Ảo ảnh thần châm-Tập 20
22:45 PVN-Hà Nội mùa đông 46-Tập 2 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 1 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 2 PVN-Huyền thoại về người mẹ-Tập 1 PVN-Huyền thoại về người mẹ-Tập 2 PVN-Tiếng Quốc đêm mưa-Tập 1 PVN-Tiếng Quốc đêm mưa-Tập 2
23:30 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 103 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 104 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 105 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 106 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 107 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 108 PTNK-Những kẻ mộng mơ-Tập 109
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 42 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 43 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 44 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 45 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 46 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 47 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 48
1:30 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 17 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 18 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 19 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 20 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 21 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 22 PTQ-Hậu cung như ý truyện-Tập 23
2:15 PTQ-Chiêu giao-Tập 2 PTQ-Chiêu giao-Tập 3 PTQ-Chiêu giao-Tập 4 PTQ-Chiêu giao-Tập 5 PTQ-Chiêu giao-Tập 6 ĐĐVQ PTQ-Chiêu giao-Tập 7
3:00 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 8 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 9 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 10 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 11 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 12 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 13 PHQ-Bộ đôi công lý-Tập 14
4:15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 20 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 21 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 22 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 23 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 24 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 25 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 26