LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2019

KHUNG GIỜ THỨ 2 25/11/2019 THỨ 3 26/11/2019 THỨ 4 27/11/2019 THỨ 5 28/11/2019 THỨ 6 29/11/2019 THỨ 7 30/11/2019 CHỦ NHẬT 01/12/2019
7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri kỷ T38 PTQ – Tình bạn tri kỷ T39 PTQ – Tình bạn tri kỷ T40
8:30 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T16 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T17 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T18 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T19 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T20 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T21 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T22
12:00 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T20,21 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T22,23 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T24,25 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T26,27 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T28,29 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T30,31 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T32,33
14:00 PVN – Kẻ bội tình T2 PVN – Kẻ bội tình T3 PVN – Kẻ bội tình T4 PVN – Kẻ bội tình T5 PVN – Kẻ bội tình T6 PVN – Kẻ bội tình T7 PVN – Kẻ bội tình T8
16:25 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T23 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T24 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T25 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T26 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T27 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T28 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T29
17:30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T4 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T5 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T6 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T7 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T8 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T9 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T10
19:47 PTQ – Lệ cơ truyện T9 PTQ – Lệ cơ truyện T10 PTQ – Lệ cơ truyện T11 PTQ – Lệ cơ truyện T12 PTQ – Lệ cơ truyện T13 PTQ – Lệ cơ truyện T14 PTQ – Lệ cơ truyện T15
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T51 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T52 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T53 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T54 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T55 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T56
21:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri kỷ T38 PTQ – Tình bạn tri kỷ T39 PTQ – Tình bạn tri kỷ T40 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T48 PTQ – Tình bạn tri kỷ T41
22:45 PVN – Kẻ bội tình T2 PVN – Kẻ bội tình T3 PVN – Kẻ bội tình T4 PVN – Kẻ bội tình T5 PVN – Kẻ bội tình T6 PVN – Kẻ bội tình T7 PVN – Kẻ bội tình T8
0:00 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T16 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T17 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T18 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T19 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T20 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T21 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T22
1:00 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T23 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T24 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T25 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T26 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T27 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T28 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T29
PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T4 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T5 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T6 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T7 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T8 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T9 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T10
3:15 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T20,21 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T22,23 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T24,25 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T26,27 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T28,29 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T30,31 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T32,33
KHUNG GIỜ THỨ 2 02/12/2019 THỨ 3 03/12/2019 THỨ 4 04/12/2019 THỨ 5 05/12/2019 THỨ 6 06/12/2019 THỨ 7 07/12/2019 CHỦ NHẬT 08/12/2019
7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T41 PTQ – Tình bạn tri kỷ T42 PTQ – Tình bạn tri kỷ T43 PTQ – Tình bạn tri kỷ T44 PTQ – Tình bạn tri kỷ T45 PTQ – Tình bạn tri kỷ T46
8:30 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T23 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T24 (Hết) PHQ – Cú chốt T1 PHQ – Cú chốt T2 PHQ – Cú chốt T3 PHQ – Cú chốt T4 PHQ – Cú chốt T5
12:00 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T34,35 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T36,37 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T38,39 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T40,41 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T42,43 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T44,45 (Hết) PTQ – Người thừa kế T1,2
14:00 PVN – Kẻ bội tình T9 PVN – Kẻ bội tình T10 PVN – Kẻ bội tình T11 PVN – Kẻ bội tình T12 PVN – Kẻ bội tình T13 PVN – Kẻ bội tình T14 PVN – Kẻ bội tình T15
16:25 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T30 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T31 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T32 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T33 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T34 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T35 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T36
17:30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T11 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T12 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T13 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T14 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T15 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T16 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T17
19:47 PTQ – Lệ cơ truyện T16 PTQ – Lệ cơ truyện T17 PTQ – Lệ cơ truyện T18 PTQ – Lệ cơ truyện T19 PTQ – Lệ cơ truyện T20 PTQ – Lệ cơ truyện T21 PTQ – Lệ cơ truyện T22
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T57 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T58 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T59 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T60 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T61 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T62
21:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T42 PTQ – Tình bạn tri kỷ T43 PTQ – Tình bạn tri kỷ T44 PTQ – Tình bạn tri kỷ T45 PTQ – Tình bạn tri kỷ T46 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T49 PTQ – Tình bạn tri kỷ T47
22:45 PVN – Kẻ bội tình T9 PVN – Kẻ bội tình T10 PVN – Kẻ bội tình T11 PVN – Kẻ bội tình T12 PVN – Kẻ bội tình T13 PVN – Kẻ bội tình T14 PVN – Kẻ bội tình T15
0:00 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T23 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T24 (Hết) PHQ – Cú chốt T1 PHQ – Cú chốt T2 PHQ – Cú chốt T3 PHQ – Cú chốt T4 PHQ – Cú chốt T5
1:00 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T30 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T31 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T32 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T33 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T34 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T35 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T36
PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T11 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T12 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T13 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T14 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T15 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T16 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T17
3:15 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T34,35 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T36,37 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T38,39 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T40,41 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T42,43 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P2 T44,45 (Hết) PTQ – Người thừa kế T1,2
KHUNG GIỜ THỨ 2 09/12/2019 THỨ 3 10/12/2019 THỨ 4 11/12/2019 THỨ 5 12/12/2019 THỨ 6 13/12/2019 THỨ 7 14/12/2019 CHỦ NHẬT 15/12/2019
7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T47 PTQ – Tình bạn tri kỷ T48 PTQ – Tình bạn tri kỷ T49 PTQ – Tình bạn tri kỷ T50 PTQ – Tình bạn tri kỷ T51 PTQ – Tình bạn tri kỷ T52
8:30 PHQ – Cú chốt T6 PHQ – Cú chốt T7 PHQ – Cú chốt T8 PHQ – Cú chốt T9 PHQ – Cú chốt T10 PHQ – Cú chốt T11 PHQ – Cú chốt T12
12:00 PTQ – Người thừa kế T3,4 PTQ – Người thừa kế T5,6 PTQ – Người thừa kế T7,8 PTQ – Người thừa kế T9,10 PTQ – Người thừa kế T11,12 PTQ – Người thừa kế T13,14 PTQ – Người thừa kế T15,16
14:00 PVN – Kẻ bội tình T16 PVN – Kẻ bội tình T17 PVN – Kẻ bội tình T18 PVN – Kẻ bội tình T19 PVN – Kẻ bội tình T20 PVN – Kẻ bội tình T21 PVN – Kẻ bội tình T22
16:25 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T37 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T38 (Hết) PHQ – Thám tử học đường T1 PHQ – Thám tử học đường T2 PHQ – Thám tử học đường T3 PHQ – Thám tử học đường T4 PHQ – Thám tử học đường T5
17:30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T18 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T19 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T20 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T21 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T22 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T23 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T24
19:47 PTQ – Lệ cơ truyện T23 PTQ – Lệ cơ truyện T24 PTQ – Lệ cơ truyện T25 PTQ – Lệ cơ truyện T26 PTQ – Lệ cơ truyện T27 PTQ – Lệ cơ truyện T28 PTQ – Lệ cơ truyện T29
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T63 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T64 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T65 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T66 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T67 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T68
21:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T48 PTQ – Tình bạn tri kỷ T49 PTQ – Tình bạn tri kỷ T50 PTQ – Tình bạn tri kỷ T51 PTQ – Tình bạn tri kỷ T52 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T50 PTQ – Tình bạn tri kỷ T53
22:45 PVN – Kẻ bội tình T16 PVN – Kẻ bội tình T17 PVN – Kẻ bội tình T18 PVN – Kẻ bội tình T19 PVN – Kẻ bội tình T20 PVN – Kẻ bội tình T21 PVN – Kẻ bội tình T22
0:00 PHQ – Cú chốt T6 PHQ – Cú chốt T7 PHQ – Cú chốt T8 PHQ – Cú chốt T9 PHQ – Cú chốt T10 PHQ – Cú chốt T11 PHQ – Cú chốt T12
1:00 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T37 PTQ – Yêu con gái kẻ thù T38 (Hết) PHQ – Thám tử học đường T1 PHQ – Thám tử học đường T2 PHQ – Thám tử học đường T3 PHQ – Thám tử học đường T4 PHQ – Thám tử học đường T5
PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T18 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T19 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T20 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T21 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T22 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T23 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T24
3:15 PTQ – Người thừa kế T3,4 PTQ – Người thừa kế T5,6 PTQ – Người thừa kế T7,8 PTQ – Người thừa kế T9,10 PTQ – Người thừa kế T11,12 PTQ – Người thừa kế T13,14 PTQ – Người thừa kế T15,16
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/12/2019 THỨ 3 17/12/2019 THỨ 4 18/12/2019 THỨ 5 19/12/2019 THỨ 6 20/12/2019 THỨ 7 21/12/2019 CHỦ NHẬT 22/12/2019
7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T53 PTQ – Tình bạn tri kỷ T54 (Hết) PTQ – Hạnh phúc bên nhau T1 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T2 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T3 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T4
8:30 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ – Cú chốt T17 PHQ – Cú chốt T18 PHQ – Cú chốt T19
12:00 PTQ – Người thừa kế T17,18 PTQ – Người thừa kế T19,20 PTQ – Người thừa kế T21,22 PTQ – Người thừa kế T23,24 PTQ – Người thừa kế T25,26 PTQ – Người thừa kế T27,28 PTQ – Người thừa kế T29,30
14:00 PVN – Kẻ bội tình T23 PVN – Kẻ bội tình T24 PVN – Kẻ bội tình T25 PVN – Kẻ bội tình T26 PVN – Kẻ bội tình T27 PVN – Kẻ bội tình T28 PVN – Kẻ bội tình T29
16:25 PHQ – Thám tử học đường T6 PHQ – Thám tử học đường T7 PHQ – Thám tử học đường T8 PHQ – Thám tử học đường T9 PHQ – Thám tử học đường T10 PHQ – Thám tử học đường T11 PHQ – Thám tử học đường T12
17:30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T25 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T26 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T27 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T28 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T29 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T31
19:47 PTQ – Lệ cơ truyện T30 PTQ – Lệ cơ truyện T31 PTQ – Lệ cơ truyện T32 PTQ – Lệ cơ truyện T33 PTQ – Lệ cơ truyện T34 PTQ – Lệ cơ truyện T35 PTQ – Lệ cơ truyện T36
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T69 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T70 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T71 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T72 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T73 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T74
21:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T54 (Hết) PTQ – Hạnh phúc bên nhau T1 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T2 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T3 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T4 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T51 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T5
22:45 PVN – Kẻ bội tình T23 PVN – Kẻ bội tình T24 PVN – Kẻ bội tình T25 PVN – Kẻ bội tình T26 PVN – Kẻ bội tình T27 PVN – Kẻ bội tình T28 PVN – Kẻ bội tình T29
0:00 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ – Cú chốt T17 PHQ – Cú chốt T18 PHQ – Cú chốt T19
1:00 PHQ – Thám tử học đường T6 PHQ – Thám tử học đường T7 PHQ – Thám tử học đường T8 PHQ – Thám tử học đường T9 PHQ – Thám tử học đường T10 PHQ – Thám tử học đường T11 PHQ – Thám tử học đường T12
PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T25 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T26 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T27 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T28 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T29 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T31
3:15 PTQ – Người thừa kế T17,18 PTQ – Người thừa kế T19,20 PTQ – Người thừa kế T21,22 PTQ – Người thừa kế T23,24 PTQ – Người thừa kế T25,26 PTQ – Người thừa kế T27,28 PTQ – Người thừa kế T29,30
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/12/2019 THỨ 3 24/12/2019 THỨ 4 25/12/2019 THỨ 5 26/12/2019 THỨ 6 27/12/2019 THỨ 7 28/12/2019 CHỦ NHẬT 29/12/2019
7:05 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T5 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T6 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T7 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T8 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T9 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T10
8:30 PHQ – Cú chốt T20 PHQ – Cú chốt T21 PHQ – Cú chốt T22 PHQ – Cú chốt T23 PHQ – Cú chốt T24 (Hết) PTQ – 16 mùa hạ T1 PTQ – 16 mùa hạ T2
12:00 PTQ – Người thừa kế T31,32 PTQ – Người thừa kế T33,34 PTQ – Người thừa kế T35,36 PTQ – Người thừa kế T37,38 PTQ – Người thừa kế T39,40 PTQ – Người thừa kế T41,42 PTQ – Người thừa kế T43 (Hết) PĐL – Đứa con khác họ T1
14:00 PVN – Kẻ bội tình T30 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1 PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Tướng về hưu T1 PVN – Tướng về hưu T2 (Hết) PVN – Người mang mật danh K213 T1 PVN – Người mang mật danh K213 T2 (Hết)
16:25 PHQ – Thám tử học đường T13 PHQ – Thám tử học đường T14 PHQ – Thám tử học đường T15 PHQ – Thám tử học đường T16 PHQ – Thám tử học đường T17 PHQ – Thám tử học đường T18 PHQ – Thám tử học đường T19
17:30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T32 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T33 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T34 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T35 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T36 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T37 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T38
19:47 PTQ – Lệ cơ truyện T37 PTQ – Lệ cơ truyện T38 PTQ – Lệ cơ truyện T39 PTQ – Lệ cơ truyện T40 THTT PTQ – Lệ cơ truyện T41 PTQ – Lệ cơ truyện T42
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T75 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T76 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T77 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T78 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T79
21:35 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T6 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T7 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T8 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T9 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T10 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T52 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T11
22:45 PVN – Kẻ bội tình T30 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1 PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Tướng về hưu T1 PVN – Tướng về hưu T2 (Hết) PVN – Người mang mật danh K213 T1 PVN – Người mang mật danh K213 T2 (Hết)
0:00 PHQ – Cú chốt T20 PHQ – Cú chốt T21 PHQ – Cú chốt T22 PHQ – Cú chốt T23 PHQ – Cú chốt T24 (Hết) PTQ – 16 mùa hạ T1 PTQ – 16 mùa hạ T2
1:00 PHQ – Thám tử học đường T13 PHQ – Thám tử học đường T14 PHQ – Thám tử học đường T15 PHQ – Thám tử học đường T16 PHQ – Thám tử học đường T17 PHQ – Thám tử học đường T18 PHQ – Thám tử học đường T19
PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T32 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T33 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T34 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T35 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T36 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T37 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T38
3:15 PTQ – Người thừa kế T31,32 PTQ – Người thừa kế T33,34 PTQ – Người thừa kế T35,36 PTQ – Người thừa kế T37,38 PTQ – Người thừa kế T39,40 PTQ – Người thừa kế T41,42 PTQ – Người thừa kế T43 (Hết) PĐL – Đứa con khác họ T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 30/12/2019 THỨ 3 31/12/2019 THỨ 4 01/01/2020 THỨ 5 02/01/2020 THỨ 6 03/01/2020 THỨ 7 04/01/2020 CHỦ NHẬT 05/01/2020
7:05 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T11 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T12
8:30 PTQ – 16 mùa hạ T3 PTQ – 16 mùa hạ T4
12:00 PĐL – Đứa con khác họ T2,3 PĐL – Đứa con khác họ T4,5
14:00 PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết)
16:25 PHQ – Thám tử học đường T20 PHQ – Thám tử học đường T21
17:30 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T39 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T40
19:47 PTQ – Lệ cơ truyện T43 PTQ – Lệ cơ truyện T44
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T80 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T81
21:35 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T12 PTQ – Hạnh phúc bên nhau T13
22:45 PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết)
0:00 PTQ – 16 mùa hạ T3 PTQ – 16 mùa hạ T4
1:00 PHQ – Thám tử học đường T20 PHQ – Thám tử học đường T21
PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T39 PTQ – Thiết Kiều Tam Quảng Đông thập hổ T40
3:15 PĐL – Đứa con khác họ T2,3 PĐL – Đứa con khác họ T4,5