Khai giảng chương trình phổ cập bơi cho học sinh tiểu học.

(THTG)  Ngày 14/9, Trung tâm Thể dục Thể thao  thành  phố Mỹ  Tho  phối  hợp  với Phòng  Giáo  dục và Đào  tạo  thành  phố  Mỹ Tho  làm lễ khai  giảng  chương trình phổ cập  bơi  cho học sinh tiểu học .

1

 Chương  trình  phổ cập  bơi  cho học sinh  của thành  phố  Mỹ Tho được thực hiện từ năm 2011. Trọng  tâm của chương  trình này là “ Tất  cả học sinh tiểu học  từ lớp 3 trở lên được phổ cập bơi  và  biết  bơi 100% ” . Sau 4 năm  triển khai thực hiện,  chương  trình  đã  phổ cập  bơi cho trên 9.000 em học sinh  khối  tiểu  học.

Phát  huy  những  kết  quả  đã đạt  được trong  thời gian qua, trong  năm học 2015-2016, Phòng  Giáo  dục và Đào  tạo  thành  phố  Mỹ Tho và Trung  tâm Thể dục Thể thao  thành  phố  Mỹ Tho  tiếp  tục phối  hợp thực hiện chương  trình   phổ  cập  bơi  cho học sinh./.

Bài và ảnh: Công Luận