Huyện Tân Phước triển khai các văn bản lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(THTG) Thường trực HĐND – UBND huyện Tân Phước vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tronglãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND-UBND-UB.MTTQ VN các xã, thị trấn trong huyện

Ông Đỗ Vũ Thuận – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe triển khai Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 38 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn huyện Tân Phước được tiến hành rộng rãi, dân chủ, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

Hội nghị cũng đã triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phước về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn huyện gồm có 14 thành viên, do ông Đỗ Vũ Thuận – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng ban.

Sau hội nghị này, các ngành huyện và các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiên trong ngành mình và quần chúng nhân dân đến ngày 25 tháng 02 để huyện tổng hợp./.