Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW 4 khoá XII

(THTG) Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham dự hội nghị.

1

Ảnh: Anh Tuấn

Tại các điểm cầu Tiền Giang, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Hồng Quang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thị ủy Cai Lậy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành thị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

2

Ảnh: Anh Tuấn

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể và hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo, tiến hành thực hiện Nghị quyết một các có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và biện pháp phải vững; Bộ Chính trị tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Sau phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, tập trung vào 5 vấn đề chính gồm: Lý do ban hành Nghị quyết; Mục đích yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết và một số vấn đề về kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đồng thời xác định hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong nghị quyết lần này, Trung ương đã chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gồm: Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống… những biểu hiện này là những căn cứ quan trọng để từng cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện một cách hiệu quả, có chất lượng. Nghị quyết cũng đã xác định 4 nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, phê và tự phê bình; Giải pháp về cơ chế chính sách; Về kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, vừa bảo đảm tính thống nhất, khoa học, vừa có mối quan hệ biện chứng trong triển khai thực hiện.

3

Ảnh: Anh Tuấn

Có thể nói, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của đảng về tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện để đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tế cuộc sống, đạt được mục tiêu cao nhất đúng như nghị quyết đã xác định: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phúc Huy