Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 11 của Đảng

(THTG)Sáng ngày 12/7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, cấp ủy viên chi, đảng bộ cơ sở; bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; ủy viên Ban thường vụ công đoàn viên chức, Đoàn khối, hội cựu chiến binh và trưởng, phó trưởng phòng các sở, ngành, đoàn thể khối cơ quan tỉnh.

 

Các đồng chí dự hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn và những khâu đột phá được đề cập trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, tập trung theo 4 chuyên đề lớn gồm những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội 11 của Đảng và kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa 10, những bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội 11.

 

Hội nghị sẽ dành thời gian 1 buổi để thảo luận về kết quả nhận thức Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, đóng góp ý kiến cho chương trình hành động của Đảng bộ Khối.

 

Qua hội nghị này, các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào quy chế làm việc của cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội 11 của Đảng đạt từ 99,8% trở lên, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội 11 của Đảng, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội cấp trên và cấp mình; thông qua học tập Nghị quyết uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong nội bộ, phản bác các quan điểm sai trái, đả kích Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; làm cho đảng viên, cán bộ, công chức viên chức nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 11 của Đảng tai cơ quan, đơn vị./.