Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang hội nghị lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp sửa đổi dự thảo Hiến pháp 1992

(THTG) Ngày 25-2, Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức,đóng góp sửa đổi dự thảo Hiến pháp 1992

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, phó giám đốc Đài, thông qua bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Cán bộ, công chức, viên chức Đài PT-TH tỉnh tham gia đóng góp nhiều ý kiến, tập trung chủ yếu vào các chương điều mục của Dự thảo Hiến pháp có liên quan đến Chính phủ và chính quyền địa phương; quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; những nội dung liên quan đến kinh tế, xã hội…

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước ta.Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.