CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2014

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 118
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 147
1/11/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 72
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 1,2
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 10
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 16
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 71
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 8
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 7
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 9,10
02h15′ PHQ Vườn sao băng 31,32
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 148
2/11/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 73
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 3,4
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 11
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 17
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 72
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 84
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 9
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 8
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 11,12
02h15′ PHQ Vườn sao băng 33,34
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 149
3/11/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 74
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 5,6
14h PVN Yêu lần nữa 8
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 12
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 18
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 73
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 85
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 10
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Vườn sao băng 35,36
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 150
4/11/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 75
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 7,8
14h PVN Yêu lần nữa 9
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 13
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 19
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 74
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 86
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 11
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Vườn sao băng 37 hết
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 151
5/11/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 76
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 9,10
14h PVN Yêu lần nữa 10
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 14
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 20
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 75
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 87
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 12
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 1,2
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 152
6/11/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 77
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 11,12
14h PVN Yêu lần nữa 11
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 15
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 21
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 76
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 75
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 13
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 12
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 3,4
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 153
7/11/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P3 78 hết
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 13,14
14h PVN Yêu lần nữa 12
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 16
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 22
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 77
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 14
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 5,6
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 154
8/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 1
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 15,16
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 17
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 23
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 78
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 15
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 13
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 13,14
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 7,8
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 155
9/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 2
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 17,18
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 18
17h15” PHQ Chị dâu 19 tuổi 24 hết
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 79
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 89
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 16
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 14
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 15,16
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 9,10
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 156
10/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 3
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 19,20
14h PVN Yêu lần nữa 13
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 19
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 1
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 80
21h15’ PHQ Cuộc đời lớn 90 hết
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 17
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 11,12
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 157
11/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 4
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 21,22
14h PVN Yêu lần nữa 14
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 20
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 2
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 81
21h15’ PĐL Nhà mẹ 1
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 18
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 13,14
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 158
12/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 5
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 23,24
14h PVN Yêu lần nữa 15
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 21
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 3
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 82
21h15’ PĐL Nhà mẹ 2
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 19
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 15,16
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 159
13/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 6
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 25,26
14h PVN Yêu lần nữa 16
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 22
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 4
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 83
21h15’ PĐL Nhà mẹ 3
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 20
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 18
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 17,18
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 160
14/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 7
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 27,28
14h PVN Yêu lần nữa 17
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 23
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 5
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 84
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 21
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ Bóng đá
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 161
15/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 8
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 29,30
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 24
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 6
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 85
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 22
00h00′ Bóng đá
00h45′ Bóng đá
02h15′ Bóng đá
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 162
16/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 9
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 31,32
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 25
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 7
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 86
21h15’ PĐL Nhà mẹ 4
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 23
00h00′ Bóng đá
00h45′ Bóng đá
02h15′ Bóng đá
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 163
17/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 10
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 33,34
14h PVN Yêu lần nữa 18
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 26
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 8
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 87
21h15’ PĐL Nhà mẹ 5
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 24
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 19
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 19,20
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 164
18/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 11
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 35,36
14h PVN Yêu lần nữa 19
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 27
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 9
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 88
21h15’ PĐL Nhà mẹ 6
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 25
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 20
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 21,22
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 165
19/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 12
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 37,38
14h PVN Yêu lần nữa 20
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 28
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 10
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 89
21h15’ PĐL Nhà mẹ 7
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 26
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 21
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 23,24
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 166
20/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 13
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 39,40
14h PVN Yêu lần nữa 21
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 29
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 11
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 90
21h15’ PĐL Nhà mẹ 8
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 27
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 22
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 25,26
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 167
21/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 14
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 41,42
14h PVN Yêu lần nữa 22
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 30
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 12
19h55′ G ĐPN 88
20h35′ G ĐPN
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 28
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 27,28
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 168
22/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 15
11h30’ PHK Lộc Đỉnh Ký 43,44
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 31
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 13
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 91
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 29
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 23
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 17,18
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 29,30
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 169
23/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 16
11h30’ PHK
PHK
Lộc Đỉnh Ký
Thiết mã tầm kiều
45 hết
1
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 32
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 14
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 92
21h15’ PĐL Nhà mẹ 9
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 30
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 24
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 19,20
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 31,32
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 36
Thứ hai 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 170
24/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 17
11h30’ PHK Thiết mã tầm kiều 2,3
14h PVN Yêu lần nữa 23
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 33
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 15
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 93
21h15’ PĐL Nhà mẹ 10
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 31
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 25
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Nhẫm huyết đao 33,34 hết
Thứ ba 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 171
25/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 18
11h30’ PHK Thiết mã tầm kiều 4,5
14h PVN Yêu lần nữa 24
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 34
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 16
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 94
21h15’ PĐL Nhà mẹ 11
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 32
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 26
00h45′ CLB thể thao
02h15′ P.Philippine Người vợ mạo danh 1,2
Thứ  tư 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 172
26/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 19
11h30’ PHK Thiết mã tầm kiều 6,7
14h PVN Yêu lần nữa 25
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 35
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 17
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 95
21h15’ PĐL Nhà mẹ 12
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 33
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 27
00h45′ CLB thể thao
02h15′ P.Philippine Người vợ mạo danh 3,4
Thứ năm 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 173
27/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 20
11h30’ PHK Thiết mã tầm kiều 8,9
14h PVN Yêu lần nữa 26
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 36
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 18
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 96
21h15’ PĐL Nhà mẹ 13
22h20′ PTQ Nghịch thủy hàn kiếm 34 hết
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 28
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ P.Philippine Người vợ mạo danh 5,6
Thứ sáu 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 174
28/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 21
11h30’ PHK Thiết mã tầm kiều 10,11
14h PVN Yêu lần nữa 27
16h10′ PTL Chuyện tình lọ lem 37 hết
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 19
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 97
20h35′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PTQ Hoa cô tử 1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ P.Philippine Người vợ mạo danh 7,8
Thứ bảy 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 175
29/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 22
11h30’ PHK Thiết mã tầm kiều 12,13
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ P.Ấn Độ Lời hứa từ trái tim 1
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 20
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 98
ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h20′ PTQ Hoa cô tử 2
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 29
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 21,22
02h15′ P.Philippine Người vợ mạo danh 9,10
Chủ nhật 6h25’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P2 176
30/11/2014 8h30’ PHQ Cơn mưa tình yêu 23
11h30’ PHK Thiết mã tầm kiều 14,15
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ P.Ấn Độ Lời hứa từ trái tim 2
17h15” PHQ Chuyện tình nữ vệ sĩ 21
19h55′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P3 99
21h15’ PĐL Nhà mẹ 14
22h20′ PTQ Hoa cô tử 3
00h00′ PHK Giang hồ tiểu tử 30
00h45′ PTQ Song long truyền kỳ 23,24
02h15′ P.Philippine Người vợ mạo danh 11,12

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối