CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 07/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 25/06/2018 THỨ 3 26/06/2018 THỨ 4 27/06/2018 THỨ 5 28/06/2018 THỨ 6 29/06/2018 THỨ 7 30/06/2018 CHỦ NHẬT 01/07/2018
7:05 PVN Mặn hơn muối T12
8:30 PHQ – Son môi hồng T106
12:00  PTQ – Tân bảng phong thần T56,57
14:00 PVN Mặn hơn muối T13
16:25 PTL Người con gái tôi yêu T21
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T14
19:47 PNN – Người tình kim cương T45
20:50 PVN – Góc khuất số phận T29
21:35 PSGP – Ngược dòng T13
22:45 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T106
1:00 PTL Người con gái tôi yêu T21
PTQ – Càn Long truyền kỳ T14
3:15  PTQ – Tân bảng phong thần T56,57
KHUNG GIỜ THỨ 2 02/07/2018 THỨ 3 03/07/2018 THỨ 4 04/07/2018 THỨ 5 05/07/2018 THỨ 6 06/07/2018 THỨ 7 07/07/2018 CHỦ NHẬT 08/07/2018
7:05 PVN Mặn hơn muối T13 PVN Mặn hơn muối T14 PVN Mặn hơn muối T15 PVN Mặn hơn muối T16 PVN Mặn hơn muối T17 PVN Mặn hơn muối T18 PVN Mặn hơn muối T19
8:30 PHQ – Son môi hồng T107 PHQ – Son môi hồng T108 PHQ – Son môi hồng T109 PHQ – Son môi hồng T110 (Hết) PTL – Đoạt tình T1 PTL – Đoạt tình T2 PTL – Đoạt tình T3
12:00  PTQ – Tân bảng phong thần T58,59  PTQ – Tân bảng phong thần T60,61  PTQ – Tân bảng phong thần T62,63  PTQ – Tân bảng phong thần T64,65  PTQ – Tân bảng phong thần T66,67  PTQ – Tân bảng phong thần T68,69  PTQ – Tân bảng phong thần T70,71
14:00 PVN Mặn hơn muối T14 PVN Mặn hơn muối T15 PVN Mặn hơn muối T16 PVN Mặn hơn muối T17 PVN Mặn hơn muối T18 PVN Mặn hơn muối T19 PVN Mặn hơn muối T20
16:25 PTL Người con gái tôi yêu T22 PTL Người con gái tôi yêu T23 PTL Người con gái tôi yêu T24 PTL Người con gái tôi yêu T25 PTL Người con gái tôi yêu T26 PTL Người con gái tôi yêu T27 PTL Người con gái tôi yêu T28
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T15 PTQ – Càn Long truyền kỳ T16 PTQ – Càn Long truyền kỳ T17 PTQ – Càn Long truyền kỳ T18 PTQ – Càn Long truyền kỳ T19 PTQ – Càn Long truyền kỳ T20 PTQ – Càn Long truyền kỳ T21
19:47 PNN – Người tình kim cương T46 PNN – Người tình kim cương T47 PNN – Người tình kim cương T48 PNN – Người tình kim cương T49 PNN – Người tình kim cương T50 PNN – Người tình kim cương T51 PNN – Người tình kim cương T52
20:50 PVN – Góc khuất số phận T30 (Hết) PVN – Vẫn có em bên đời T1 PVN – Vẫn có em bên đời T2 PVN – Vẫn có em bên đời T3 THTT ĐĐVQ PVN – Vẫn có em bên đời T4
21:35 PSGP – Ngược dòng T14 PSGP – Ngược dòng T15 PSGP – Ngược dòng T16 PSGP – Ngược dòng T17 PSGP – Ngược dòng T18 PSGP – Ngược dòng T19 PSGP – Ngược dòng T20
22:45 PPLP – Huyền thoại Indio T43 PPLP – Huyền thoại Indio T44 PPLP – Huyền thoại Indio T45 PPLP – Huyền thoại Indio T46 PPLP – Huyền thoại Indio T47 PPLP – Huyền thoại Indio T48 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T107 PHQ – Son môi hồng T108 PHQ – Son môi hồng T109 PHQ – Son môi hồng T110 (Hết) PTL – Đoạt tình T1 PTL – Đoạt tình T2 PTL – Đoạt tình T3
1:00 PTL Người con gái tôi yêu T22 PTL Người con gái tôi yêu T23 PTL Người con gái tôi yêu T24 PTL Người con gái tôi yêu T25 PTL Người con gái tôi yêu T26 PTL Người con gái tôi yêu T27 PTL Người con gái tôi yêu T28
PTQ – Càn Long truyền kỳ T15 PTQ – Càn Long truyền kỳ T16 PTQ – Càn Long truyền kỳ T17 PTQ – Càn Long truyền kỳ T18 PTQ – Càn Long truyền kỳ T19 PTQ – Càn Long truyền kỳ T20 PTQ – Càn Long truyền kỳ T21
3:15  PTQ – Tân bảng phong thần T58,59  PTQ – Tân bảng phong thần T60,61  PTQ – Tân bảng phong thần T62,63  PTQ – Tân bảng phong thần T64,65  PTQ – Tân bảng phong thần T66,67  PTQ – Tân bảng phong thần T68,69  PTQ – Tân bảng phong thần T70,71
KHUNG GIỜ THỨ 2 09/07/2018 THỨ 3 10/07/2018 THỨ 4 11/07/2018 THỨ 5 12/07/2018 THỨ 6 13/07/2018 THỨ 7 14/07/2018 CHỦ NHẬT 15/07/2018
7:05 PVN Mặn hơn muối T20 PVN Mặn hơn muối T21 (35 phút) PVN Mặn hơn muối T22 PVN Mặn hơn muối T23 PVN Mặn hơn muối T24 (35 phút) PVN Mặn hơn muối T25 PVN Mặn hơn muối T26
8:30 PTL – Đoạt tình T4 THTT HĐND PTL – Đoạt tình T5 PTL – Đoạt tình T6 THTT HĐND PTL – Đoạt tình T7 PTL – Đoạt tình T8
12:00  PTQ – Tân bảng phong thần T72,73  PTQ – Tân bảng phong thần T74,75(Hết) PTL – Tử thần ngọt ngào T1,2 PTL – Tử thần ngọt ngào T3,4 PTL – Tử thần ngọt ngào T5,6 PTL – Tử thần ngọt ngào T7,8 PTL – Tử thần ngọt ngào T9,10
14:00 PVN Mặn hơn muối T21 PVN Mặn hơn muối T22 PVN Mặn hơn muối T23 THTT HĐND PVN Mặn hơn muối T24 PVN Mặn hơn muối T25 PVN Mặn hơn muối T26
16:25 PTL Người con gái tôi yêu T29 PTL Người con gái tôi yêu T30 PTL Người con gái tôi yêu T31 PTL Người con gái tôi yêu T32 PTL Người con gái tôi yêu T33 PTL Người con gái tôi yêu T34 PTL Người con gái tôi yêu T35
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T22 PTQ – Càn Long truyền kỳ T23 PTQ – Càn Long truyền kỳ T24 PTQ – Càn Long truyền kỳ T25 PTQ – Càn Long truyền kỳ T26 PTQ – Càn Long truyền kỳ T27 PTQ – Càn Long truyền kỳ T28
19:47 PNN – Người tình kim cương T53 PNN – Người tình kim cương T54 PNN – Người tình kim cương T55 PNN – Người tình kim cương T56 PNN – Người tình kim cương T57 PNN – Người tình kim cương T58 PNN – Người tình kim cương T59
20:50 PVN – Vẫn có em bên đời T5 PVN – Vẫn có em bên đời T6 PVN – Vẫn có em bên đời T7 PVN – Vẫn có em bên đời T8 PVN – Vẫn có em bên đời T9 ĐĐVQ PVN – Vẫn có em bên đời T10
21:35 PSGP – Ngược dòng T21 PSGP – Ngược dòng T22 PSGP – Ngược dòng T23 (Hết) PTQ – Nữ tiêu sư T1 PTQ – Nữ tiêu sư T2 PTQ – Nữ tiêu sư T3 PTQ – Nữ tiêu sư T4
22:45 PPLP – Huyền thoại Indio T49 PPLP – Huyền thoại Indio T50 PPLP – Huyền thoại Indio T51 (Hết) PTQ – Ngọc bội uyên ương T1 PTQ – Ngọc bội uyên ương T2 PTQ – Ngọc bội uyên ương T3 Sân khấu
0:00 PTL – Đoạt tình T4 PTL – Đoạt tình T5 PTL – Đoạt tình T6 PTL – Đoạt tình T7 PTL – Đoạt tình T8
1:00 PTL Người con gái tôi yêu T29 PTL Người con gái tôi yêu T30 PTL Người con gái tôi yêu T31 PTL Người con gái tôi yêu T32 PTL Người con gái tôi yêu T33 PTL Người con gái tôi yêu T34 PTL Người con gái tôi yêu T35
PTQ – Càn Long truyền kỳ T22 PTQ – Càn Long truyền kỳ T23 PTQ – Càn Long truyền kỳ T24 PTQ – Càn Long truyền kỳ T25 PTQ – Càn Long truyền kỳ T26 PTQ – Càn Long truyền kỳ T27 PTQ – Càn Long truyền kỳ T28
3:15  PTQ – Tân bảng phong thần T72,73  PTQ – Tân bảng phong thần T74,75(Hết) PTL – Tử thần ngọt ngào T1,2 PTL – Tử thần ngọt ngào T3,4 PTL – Tử thần ngọt ngào T5,6 PTL – Tử thần ngọt ngào T7,8 PTL – Tử thần ngọt ngào T9,10
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/07/2018 THỨ 3 17/07/2018 THỨ 4 18/07/2018 THỨ 5 19/07/2018 THỨ 6 20/07/2018 THỨ 7 21/07/2018 CHỦ NHẬT 22/07/2018
7:05 PVN Mặn hơn muối T27 PVN Mặn hơn muối T28 PVN Mặn hơn muối T29 PVN Mặn hơn muối T30 PVN Mặn hơn muối T31 PVN Mặn hơn muối T32 PVN Mặn hơn muối T33
8:30 PTL – Đoạt tình T9 PTL – Đoạt tình T10 PTL – Đoạt tình T11 PTL – Đoạt tình T12 PTL – Đoạt tình T13 PTL – Đoạt tình T14 PTL – Đoạt tình T15
12:00 PTL – Tử thần ngọt ngào T11,12 PTL – Tử thần ngọt ngào T13,14 PTL – Tử thần ngọt ngào T15,16 PTL – Tử thần ngọt ngào T17,18 PTL – Tử thần ngọt ngào T19,20 PTL – Tử thần ngọt ngào T21,22 PTL – Tử thần ngọt ngào T23,24
14:00 PVN Mặn hơn muối T27 PVN Mặn hơn muối T28 PVN Mặn hơn muối T29 PVN Mặn hơn muối T30 PVN Mặn hơn muối T31 THTT PVN Mặn hơn muối T32
16:25 PTL Người con gái tôi yêu T36 PTL Người con gái tôi yêu T37 PTL Người con gái tôi yêu T38 PTL Người con gái tôi yêu T39 PTL Người con gái tôi yêu T40 (Hết) PTQ – Thần thám kỳ tài T1 PTQ – Thần thám kỳ tài T2
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T29 PTQ – Càn Long truyền kỳ T30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T31 PTQ – Càn Long truyền kỳ T32 PTQ – Càn Long truyền kỳ T33 PTQ – Càn Long truyền kỳ T34 PTQ – Càn Long truyền kỳ T35
19:47 PNN – Người tình kim cương T60 PNN – Người tình kim cương T61 PNN – Người tình kim cương T62 PNN – Người tình kim cương T63 PNN – Người tình kim cương T64 PNN – Người tình kim cương T65 PNN – Người tình kim cương T66
20:50 PVN – Vẫn có em bên đời T11 PVN – Vẫn có em bên đời T12 PVN – Vẫn có em bên đời T13 PVN – Vẫn có em bên đời T14 THTT ĐĐVQ PVN – Vẫn có em bên đời T15
21:35 PTQ – Nữ tiêu sư T5 PTQ – Nữ tiêu sư T6 PTQ – Nữ tiêu sư T7 PTQ – Nữ tiêu sư T8 PTQ – Nữ tiêu sư T9 PTQ – Nữ tiêu sư T10 PTQ – Nữ tiêu sư T11
22:45 PTQ – Ngọc bội uyên ương T4 PTQ – Ngọc bội uyên ương T5 PTQ – Ngọc bội uyên ương T6 PTQ – Ngọc bội uyên ương T7 PTQ – Ngọc bội uyên ương T8 PTQ – Ngọc bội uyên ương T9 Sân khấu
0:00 PTL – Đoạt tình T9 PTL – Đoạt tình T10 PTL – Đoạt tình T11 PTL – Đoạt tình T12 PTL – Đoạt tình T13 PTL – Đoạt tình T14 PTL – Đoạt tình T15
1:00 PTL Người con gái tôi yêu T36 PTL Người con gái tôi yêu T37 PTL Người con gái tôi yêu T38 PTL Người con gái tôi yêu T39 PTL Người con gái tôi yêu T40 (Hết) PTQ – Thần thám kỳ tài T1 PTQ – Thần thám kỳ tài T2
PTQ – Càn Long truyền kỳ T29 PTQ – Càn Long truyền kỳ T30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T31 PTQ – Càn Long truyền kỳ T32 PTQ – Càn Long truyền kỳ T33 PTQ – Càn Long truyền kỳ T34 PTQ – Càn Long truyền kỳ T35
3:15 PTL – Tử thần ngọt ngào T11,12 PTL – Tử thần ngọt ngào T13,14 PTL – Tử thần ngọt ngào T15,16 PTL – Tử thần ngọt ngào T17,18 PTL – Tử thần ngọt ngào T19,20 PTL – Tử thần ngọt ngào T21,22 PTL – Tử thần ngọt ngào T23,24
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/07/2018 THỨ 3 24/07/2018 THỨ 4 25/07/2018 THỨ 5 26/07/2018 THỨ 6 27/07/2018 THỨ 7 28/07/2018 CHỦ NHẬT 29/07/2018
7:05 PVN Mặn hơn muối T34 PVN Mặn hơn muối T35 PVN Mặn hơn muối T36 (Hết) PHQ – Canh bạc Hoàng gia T1 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T2 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T3 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T4
8:30 PTL – Đoạt tình T16 PTL – Đoạt tình T17 PTL – Đoạt tình T18 PTL – Đoạt tình T19 PTL – Đoạt tình T20 PTL – Đoạt tình T21 PTL – Đoạt tình T22
12:00 PTL – Tử thần ngọt ngào T25,26 PTL – Tử thần ngọt ngào T27,28 PTL – Tử thần ngọt ngào T29,30 PTL – Tử thần ngọt ngào T31,32 PTL – Tử thần ngọt ngào T33,34 PTL – Tử thần ngọt ngào T35,36 (Hết) PHQ – Vua khách sạn T1,2
14:00 PVN Mặn hơn muối T33 PVN Mặn hơn muối T34 PVN Mặn hơn muối T35 PVN Mặn hơn muối T36 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3(Hết)
16:25 PTQ – Thần thám kỳ tài T3 PTQ – Thần thám kỳ tài T4 PTQ – Thần thám kỳ tài T5 PTQ – Thần thám kỳ tài T6 PTQ – Thần thám kỳ tài T7 PTQ – Thần thám kỳ tài T8 PTQ – Thần thám kỳ tài T9
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T36 PTQ – Càn Long truyền kỳ T37 PTQ – Càn Long truyền kỳ T38 PTQ – Càn Long truyền kỳ T39 PTQ – Càn Long truyền kỳ T40 PTQ – Càn Long truyền kỳ T41 PTQ – Càn Long truyền kỳ T42
19:47 PNN – Người tình kim cương T67 PNN – Người tình kim cương T68 (Hết) PHQ – Canh bạc Hoàng gia T1 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T2 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T3 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T4 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T5
20:50 PVN – Vẫn có em bên đời T16 PVN – Vẫn có em bên đời T17 PVN – Vẫn có em bên đời T18 PVN – Vẫn có em bên đời T19 PVN – Vẫn có em bên đời T20 ĐĐVQ PVN – Vẫn có em bên đời T21
21:35 PTQ – Nữ tiêu sư T12 PTQ – Nữ tiêu sư T13 PTQ – Nữ tiêu sư T14 PTQ – Nữ tiêu sư T15 PTQ – Nữ tiêu sư T16 PTQ – Nữ tiêu sư T17 PTQ – Nữ tiêu sư T18
22:45 PTQ – Ngọc bội uyên ương T10 PTQ – Ngọc bội uyên ương T11 PTQ – Ngọc bội uyên ương T12 PTQ – Ngọc bội uyên ương T13 PTQ – Ngọc bội uyên ương T14 PTQ – Ngọc bội uyên ương T15 Sân khấu
0:00 PTL – Đoạt tình T16 PTL – Đoạt tình T17 PTL – Đoạt tình T18 PTL – Đoạt tình T19 PTL – Đoạt tình T20 PTL – Đoạt tình T21 PTL – Đoạt tình T22
1:00 PTQ – Thần thám kỳ tài T3 PTQ – Thần thám kỳ tài T4 PTQ – Thần thám kỳ tài T5 PTQ – Thần thám kỳ tài T6 PTQ – Thần thám kỳ tài T7 PTQ – Thần thám kỳ tài T8 PTQ – Thần thám kỳ tài T9
PTQ – Càn Long truyền kỳ T36 PTQ – Càn Long truyền kỳ T37 PTQ – Càn Long truyền kỳ T38 PTQ – Càn Long truyền kỳ T39 PTQ – Càn Long truyền kỳ T40 PTQ – Càn Long truyền kỳ T41 PTQ – Càn Long truyền kỳ T42
3:15 PTL – Tử thần ngọt ngào T25,26 PTL – Tử thần ngọt ngào T27,28 PTL – Tử thần ngọt ngào T29,30 PTL – Tử thần ngọt ngào T31,32 PTL – Tử thần ngọt ngào T33,34 PTL – Tử thần ngọt ngào T35,36 (Hết) PHQ – Vua khách sạn T1,2
KHUNG GIỜ THỨ 2 30/07/2018 THỨ 3 31/07/2018 THỨ 4 01/08/2018 THỨ 5 02/08/2018 THỨ 6 03/08/2018 THỨ 7 04/08/2018 CHỦ NHẬT 05/08/2018
7:05 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T5 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T6
8:30 PTL – Đoạt tình T23 PTL – Đoạt tình T24
12:00 PHQ – Vua khách sạn T3,4 PHQ – Vua khách sạn T5,6
14:00 PVN – Khúc tương tư T1 PVN – Khúc tương tư T2
16:25 PTQ – Thần thám kỳ tài T10 PTQ – Thần thám kỳ tài T11
17:30 PTQ – Càn Long truyền kỳ T43 PTQ – Càn Long truyền kỳ T44
19:47 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T6 PHQ – Canh bạc Hoàng gia T7
20:50 PVN – Vẫn có em bên đời T22 PVN – Vẫn có em bên đời T23
21:35 PTQ – Nữ tiêu sư T19 PTQ – Nữ tiêu sư T20
22:45 PTQ – Ngọc bội uyên ương T16 PTQ – Ngọc bội uyên ương T17
0:00 PTL – Đoạt tình T23 PTL – Đoạt tình T24
1:00 PTQ – Thần thám kỳ tài T10 PTQ – Thần thám kỳ tài T11
PTQ – Càn Long truyền kỳ T43 PTQ – Càn Long truyền kỳ T44
3:15 PHQ – Vua khách sạn T3,4 PHQ – Vua khách sạn T5,6