CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 04/2016

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ sáu 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 24
1/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 1
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 41 42
14h PVN Chạy trốn tình yêu 7
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 12
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 37
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 19
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 14
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp 23
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 17
00h00′ PHQ Người kế vị 2
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 22 23
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 41 42
Thứ bảy 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 25
2/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 2
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 43 44
14h PVN Chạy trốn tình yêu 8
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 13
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 38
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 20
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 15
21h20′ ĐĐVQ
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 18
00h00′ PHQ Người kế vị 3
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 24 25
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 43 44
Chủ nhật 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 26
3/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 3
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 45 46
14h PVN Chạy trốn tình yêu 9
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 14
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 39
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 21
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 16
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 28
22h20′ Sân khấu 27
00h00′ Sân khấu 10
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 26 27
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 45 46
Thứ hai 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 27
4/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 4
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 47 48
14h PVN Chạy trốn tình yêu 10
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 15
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 40
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 22
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 17
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 29
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 19
00h00′ PHQ Người kế vị 4
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 47 48
Thứ ba 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 28
5/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 5
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 49 50
14h PVN Chạy trốn tình yêu 11
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 16
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 41
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 23
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 18
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 30
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 20
00h00′ PHQ Người kế vị 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 49 50
Thứ  tư 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 29
6/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 6
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 51 52
14h PVN Chạy trốn tình yêu 12
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 17
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 42
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 24
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 19
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 31
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 21
00h00′ PHQ Người kế vị 6
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 51 52
Thứ năm 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 30
7/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 7
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 53 54
14h PVN Chạy trốn tình yêu 13
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 18
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 43
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 25
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 20
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 32
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 22
00h00′ PHQ Người kế vị 7
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 53 54
Thứ sáu 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 31
8/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 8
11h30’ PHQ Nữ hoàng tháng năm 55 56
14h PVN Chạy trốn tình yêu 14
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 19
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 44
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 26
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 21
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp 28
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 23
00h00′ PHQ Người kế vị 8
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 28 29
02h15′ PHQ Nữ hoàng tháng năm 55 56
Thứ bảy 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 32
9/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 9
11h30’
11h30′
PHQ
Psingapore
Nữ hoàng tháng năm
Biệt đội chống khủng bố
57
1
14h PVN Chạy trốn tình yêu 15
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 20
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 45
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 27
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 22
21h20′ ĐĐVQ 37
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 24
00h00′ PHQ Người kế vị 9
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 30 31
02h15′
02h15′
PHQ
Psingapore
Nữ hoàng tháng năm
Biệt đội chống khủng bố
57
1
Chủ nhật 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 33
10/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 10
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 2 3
14h PVN Chạy trốn tình yêu 16
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 21
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 46
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 28
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 23
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 33
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 32 33
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 2 3
Thứ hai 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 34
11/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 11
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 4 5
14h PVN Chạy trốn tình yêu 17
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 22
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 47
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 29
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 24
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 34
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 25
00h00′ PHQ Người kế vị 10
00h45′ CLB thể thao
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 4 5
Thứ ba 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 35
12/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 12
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 6 7
14h PVN Chạy trốn tình yêu 18
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 23
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 48
19h00′ PVN Trò chơi hôn nhân 30 hết
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 25
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 35
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 26
00h00′ PHQ Người kế vị 11
00h45′ CLB thể thao
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 6 7
Thứ  tư 6h25’ PVN Bông hồng cho tướng cướp 36 hết
13/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 13
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 8 9
14h PVN Chạy trốn tình yêu 19
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 24
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 49
19h00′ PVN Người chồng điên 1
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 26
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 36
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 27
00h00′ PHQ Người kế vị 12
00h45′ CLB thể thao
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 8 9
Thứ năm 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 1
14/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 14
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 10 11
14h PVN Chạy trốn tình yêu 20
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 25
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 50
19h00′ PVN Người chồng điên 2
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 27
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 37
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 28
00h00′ PHQ Người kế vị 13
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 10 11
Thứ sáu 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 2
15/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 15
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 12 13
14h PVN Chạy trốn tình yêu 21
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 26
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 51
19h00′ PVN Người chồng điên 3
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 28
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 29
00h00′ PHQ Người kế vị 14
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 34 35
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 12 13
Thứ bảy 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 3
16/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 16
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 14 15
14h PVN Chạy trốn tình yêu 22
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 27
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 52
19h00′ PVN Người chồng điên 4
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 29
21h20′ ĐĐVQ
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 30
00h00′ PHQ Người kế vị 15
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 36 37
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 14 15
Chủ nhật 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 4
17/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 17
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 16 17
14h PVN Chạy trốn tình yêu 23
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 28
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 53
19h00′ PVN Người chồng điên 5
20h02′ PHQ Nếu không có hận thù 30 hết
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 38
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 38 39
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 16 17
Thứ hai 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 5
18/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 18
11h30’ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 18 19
14h PVN Chạy trốn tình yêu 24
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 29
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 54
19h00′ PVN Người chồng điên 6
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 1
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 39
22h20′ PVN Tiếng đàn kìm 31 hết
00h00′ PHQ Người kế vị 16
00h45′ CLB thể thao
02h15′ P.Singapore Biệt đội chống khủng bố 18 19
Thứ ba 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 6
19/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 19
11h30’
11h30′
P Singapore
PHQ
Biệt đội chống khủng bố
Sự trả thù của Jae-in
20 hết
1
14h PVN Chạy trốn tình yêu 25
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 30
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 55
19h00′ PVN Người chồng điên 7
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 2
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 40
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 1
00h00′ PHQ Người kế vị 17
00h45′ CLB thể thao
02h15′ P Singapore
PHQ
Biệt đội chống khủng bố
Sự trả thù của Jae-in
20 hết
1
Thứ  tư 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 7
20/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 20
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 2 3
14h PVN Chạy trốn tình yêu 26
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 31
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 56
19h00′ PVN Người chồng điên 8
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 3
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 41
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 2
00h00′ PHQ Người kế vị 18
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 2 3
Thứ năm 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 8
21/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 21
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 4 5
14h PVN Chạy trốn tình yêu 27
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 32
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 57
19h00′ PVN Người chồng điên 9
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 4
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 42
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 3
00h00′ PHQ Người kế vị 19
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 4 5
Thứ sáu 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 9
22/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 22
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 6 7
14h PVN Chạy trốn tình yêu 28
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 33
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 58
19h00′ PVN Người chồng điên 10
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 5
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 4
00h00′ PHQ Người kế vị 20
00h45′ PĐL Tình trong biển tình 40 41hết
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 6 7
Thứ bảy 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 10
23/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 23
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 8 9
14h PVN Chạy trốn tình yêu 29
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 34
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 59
19h00′ PVN Người chồng điên 11
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 6
21h20′ ĐĐVQ
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 5
00h00′ PHQ Người kế vị 8 21
00h45′ PĐL Cuộc chiến hai nàng dâu 1 2
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 8 9
Chủ nhật 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 11
24/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 24
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 10 11
14h PVN Chạy trốn tình yêu 30
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 35
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 60
19h00′ PVN Người chồng điên 12
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 7
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 43
22h20′ Sân khấu
00h00′ Sân khấu
00h45′ PĐL Cuộc chiến hai nàng dâu 3 4
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 10 11
Thứ hai 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 12
25/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 25
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 12 13
14h PVN Chạy trốn tình yêu 31
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 36
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 61
19h00′ PVN Người chồng điên 13
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 8
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 44
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 6
00h00′ PHQ Người kế vị 22
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 12 13
Thứ ba 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 13
26/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 26
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 14 15
14h PVN Chạy trốn tình yêu 32 hết
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 37
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 62
19h00′ PVN Người chồng điên 14
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 9
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 45
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 7
00h00′ PHQ Người kế vị 23
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 14 15
Thứ  tư 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 14
27/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 27
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 16 17
14h PVN Mùa nước nổi 1
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 38
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 63
19h00′ PVN Người chồng điên 15
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 10
21h20′ P.Philippin Cầu vồng trong đêm 46 hết
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 8
00h00′ PHQ Người kế vị 24
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 16 17
Thứ năm 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 15
28/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 28
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 18 19
14h PVN Mùa nước nổi 2 hết
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 39
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 64
19h00′ PVN Người chồng điên 16
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 11
21h20′ P.Philippin Mãi một tình yêu 1
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 9
00h00′ PHQ Người kế vị 25
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 18 19
Thứ sáu 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 16
29/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 29
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 20 21
14h PVN Giải phóng Sài Gòn 1
16h10′ P.Singapore Truy tìm manh mối 40 hết
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 65
19h00′ PVN Giải phóng Sài Gòn 1
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 12
21h20′ Trực tiếp CT nông nghiệp
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 10
00h00′ PHQ Người kế vị 26
00h45′ PĐL Cuộc chiến hai nàng dâu 5 6
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 20 21
Thứ bảy 6h25’ PVN Chạy trốn tình yêu 17
30/4/2016 8h20′ PHQ Phía đông vườn địa đàng 30
11h30’ PHQ Sự trả thù của Jae-in 22 23
14h PVN Giải phóng Sài Gòn 2 hết
16h10′ PHQ Nữ hoàng 1
17h20′ PHQ Mãnh lực đồng tiền 66
19h00′ PVN Giải phóng Sài Gòn 2 hết
20h02′ PTQ Truyền thuyết thiếu lâm tự P3 13
21h20′ ĐĐVQ
22h20′ PTL Dòng đời nghiệt ngã 11
00h00′ PHQ Người kế vị 27
00h45′ PĐL Cuộc chiến hai nàng dâu 7 8
02h15′ PHQ Sự trả thù của Jae-in 22 23