Cái Bè thảo luận các mục tiêu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trung ương 9 khóa XI

(THTG) Huyện ủy huyện Cái Bè vừa  tổ chức phiên thảo luận để làm rõ các mục tiêu trong chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết trung ương 9 khóa XI.

1.33

Theo đó, Huyện ủy Cái Bè chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết bám sát tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, hướng dẫn vận động các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện; phấn đấu đến năm 2015 có 96% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95% ấp, khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 36% xã đạt chuẩn văn hóa, trong đó nâng chất 7 xã, xây dựng mới 2 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Đến năm 2020, tiếp tục củng cố và nâng cao tỷ lệ các tiêu chí đạt trong giai đoạn 2010 – 2015. Trong đó, có 60% ấp, khu phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn văn hóa; 80% xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn.

Tại hội nghị, đại diện các ngành : Văn hóa – thông tin, giáo dục – đào tạo; kinh tế – hạ tầng, nội vụ đã phát biểu nêu rõ mục tiêu, kế hoạch và biện pháp để phối hợp thực hiện các chỉ tiêu mà Huyện ủy đã đề ra.

Hoàng Diễm