Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết hoạt động tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014

(THTG) Ngày 18/7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang hội nghị sơ kết hoạt động tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo giao ban việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Trương Minh Nhựt – Vụ trưởng, thành viên bộ phận chuyên trách chỉ thị 03, cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Anh Tuấn – ủy viên thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị

0

Sáu tháng qua, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tập trung tuyên truyền quán triệt đến các cấp ủy Đảng nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là nghị quyết trung ương 8 khoá 11, theo dõi hoạt động các ngành trong khối tư tưởng văn hoá và khoa giáo, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tham mưu cấp ủy lãnh chỉ đạo, đảm bảo sự ổn định tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định chính trị .

Trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền trong các cấp uỷ đảng, tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm .

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nêu những hạn chế thông qua việc đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận kịp thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt nội dung chỉ thị 03 của Bộ Chính trị .

Thanh Xuân