Văn phòng Chủ tịch nước công bố 9 Luật và Pháp lệnh

       Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm: Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tiếp công dân; Luật Việc làm; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều; hiệu lực thi hành từ 1/7/2014. Luật đã khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn để phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2014.

Luật Tiếp công dân gồm 9 chương, 36 điều, hiệu lực thi hành từ 1/7/2014.

Luật Việc làm gồm 7 chương và 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn gồm chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015.

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật có 5 chương, 77 điều; hiệu lực thi hành từ 1/1/2015.

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi) với 5 chương, 80 điều; có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014.

Luật Đấu thầu năm 2013 gồm 13 chương, 96 điều, được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu năm 2005; hiệu lực thi hành từ 1/7/2014.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy đã sửa đổi, bổ sung 33 điều trên tổng số 65 điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; hiệu lực thi hành từ 1/7/2014.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ 1/3/2014./.

Nguồn Chính phủ