Tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại trụ sở MTTQ Việt Nam

Ngày 17/1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết: Việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được tổ chức chủ yếu theo hình thức hội nghị, hội thảo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia.

 

 Ảnh minh họa. Nguồn: CPV

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận các ý kiến đóng góp trực tiếp bằng văn bản của các tầng lớp nhân dân để tổng hợp chung.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động chủ yếu: Các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức các cuộc họp chuyên đề để góp ý về các nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mỗi hội đồng hoặc liên hội đồng tư vấn trong tháng 1/2013.

Tổ chức lấy ý kiến các vị Ủy viên đoàn chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII) vào ngày 17/1/2013.

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào ngày 17/1/2013.

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các thời kỳ; Ban Chủ nhiệm các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (dự kiến vào nửa cuối tháng 2/2013).

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên và một số tổ chức xã hội khác (dự kiến vào nửa cuối tháng 2/2013).

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dự kiến vào nửa đầu tháng 3/2013).

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (dự kiến vào nửa cuối tháng 3/2013).

Cơ sở để góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có thể tham khảo các văn kiện mới nhất của Đảng như các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và hoạt động thực tiễn của hệ thống MTTQ Việt Nam từ khi có Hiến pháp năm 1992 và Luật MTTQ năm 1999 đến nay.

Các ý kiến góp ý cũng như việc tổng hợp ý kiến cần tập trung đánh giá chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ý kiến về từng nội dung trong Dự thảo (theo từng chương), trong đó nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp.

Để việc tổng hợp các ý kiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam được phong phú, đầy đủ, Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức thành viên chủ động lấy ý kiến các thành viên, hội viên, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức mình gửi đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại địa phương và gửi báo cáo về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp chung.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai phục vụ chu đáo các hội nghị lấy ý kiến do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý gửi tới Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 31/3/2013…/.