Thủ tướng chỉ đạo đầu tư công phải hiệu quả, tránh lãng phí

     Ngày 4/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh chủ trì Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự báo tốc độ tăng GDP cả năm 2012 đạt 5,4-5,7%

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, trên cơ sở đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển vọng sắp tới, dự báo tốc độ tăng GDP cả năm 2012 đạt từ 5,4-5,7%. Về lạm phát, cơ bản được kiềm chế, trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ sẽ chủ động điều hành lạm phát để cả năm khoảng 7-8% vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất phát triển. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường sẽ có thể đạt mục tiêu đề ra cho năm 2012 mặc dù một số chỉ tiêu đòi hỏi sự phấn đấu cao là chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và chỉ tiêu số lao động được tạo việc làm. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kết quả cho thấy, dự kiến 14/15 chỉ tiêu có triển vọng đạt và vượt kế hoạch, chỉ riêng có 1 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tuy nhiên, mức tăng trưởng GDP dự báo 5,4-5,7% (thấp hơn so kế hoạch là 6-6,5%) lại được cho là mức tăng trưởng hợp lý trong bối cảnh của nền kinh tế năm 2012.

Để đạt được các mục tiêu đề ra của cả năm 2012, trên tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Thứ trưởng Cao Viết Sinh cho rằng, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và lạm phát cao trở lại; chủ động điều hành kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô về chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách tài kháo, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ và khuyến khích đầu tư của các thành phần kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng cường phòng chống tham nhũng.

Thận trọng với mức tăng trưởng GDP năm 2013 từ 6-6,5%

Hội nghị đã cơ bản nhất trí với mục tiêu tổng quát của năm 2013 được nêu ra là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu cần tập trung thực hiện các giải pháp chính sách, trước hết là các chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách thuế, đất đai, cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6 - 6,5%. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Khuyến khích tập trung ruộng đất, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất công nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Rà soát và phát triển giống cây trồng và giống vật nuôi quốc gia. Phát triển kinh tế rừng, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn quốc gia. Bổ sung, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản và phát triển đánh bắt xa bờ bảo đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản có chất lượng, giá trị gia tăng cao, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động đồng htời đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có cơ chế chính sách phù hợp để tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Đối với nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, đặt mục tiêu huy động vào ngân sách nhà nước năm 2013 từ thuế, phí khoảng 22 – 23% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 14 – 16% so với ước thực hiện năm 2012. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2012. Năm 2013, phải chủ động xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và lập dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng các quy định pháp luật, đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu dự toán, trong đó cần chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2013, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chương trình, dự án, đề án đã đựoc cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn lực ngân sách nhà nước được phân bổ.

Về nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, Kế hoạch đầu tư năm 2013 phải phù hợp với Kế hoạch đầu từ từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013, phải đảm bảo nguyên tắc: Tập trung bố trí vốn đầu tư để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các ngành và địa phương. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2012 nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013; vốn đối ứng cho các dự án ODA; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành, phát huy tác dụng…. Hạn chế tối đa việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, chỉ bố trí cho những dự án thật sự cần thiết và đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Tập trung thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo nguồn để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở họat động sự nghiệp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 cũng phải đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, trước mắt tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu thị trường tài chính và tái cơ cấu doanh nghiệp. Chính phủ tuyên bố tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xây dựng chế tài đủ mạnh, rõ ràng, minh bạch để quản lý, giám sát có hiệu quả việc sử dụng vốn và tài sản tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Về ổn định kinh tế vĩ mô năm 2013, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng đồng thời kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. Các cơ quan liên quan sẽ phải xây dựng cơ chế phù hợp để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, tăng dư nợ tín dụng ở mức hợp lý.

Cũng từ 2013, tập trung từng bước phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2020; phát triển khoa học và công nghệ gắn với đời sống xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ để đạt mức trên 2% GDP vào năm 2020.

Đặc biệt, năm 2013 sẽ tập trung giải quyết những bức xúc trong nhân dân, nhất là trong việc giải tỏa đền bù thu hồi đất và những tiêu cực trong y tế, giáo dục, đào tạo, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ưu tiên hàng đầu vẫn là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Đây cũng chính là nội dung Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Theo Thủ tướng, trong bối cảnh hiện nay, cần đặc biệt kiên trì bám sát vào mục tiêu tổng quát là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; kiên trì, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đặt ra từ đầu năm và kết quả thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của từng bộ, ngành, địa phương, sự chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đối với kế hoạch của năm 2013, Thủ tướng cho rằng, với dự báo về tình hình thế giới có khả năng tăng trưởng cao hơn và tình hình trong nước không có biến động lớn thì việc đảm bảo yêu cầu mục tiêu hoàn toàn nằm trong khả năng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, cần tập trung vào các giải pháp: tiếp tục củng cố vững chắc hơn mục tiêu cơ bản “ổn định kinh tế vĩ mô”; thúc đẩy sản xuất trên các mặt nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ gắn chuyển đổi cơ cấu, mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh đồng thời đầu tư hiệu quả theo nguyên tắc đủ nguồn vốn thì mới triển khai đầu tư, tái cơ cấu đầu tư công đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả…