Quốc hội khoá mới có 4 Phó Chủ tịch, 13 uỷ viên Thường vụ

       Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu xác định, sau bầu cử chưa nhận thêm khiếu nại, tố cáo có nội dung mới về các ứng viên đại biểu QH. 500 đại biểu chính thức được xác nhận. QH cũng thông qua cơ cấu 4 Phó Chủ tịch, 13 ủy viên UB Thường vụ.

2/3 đại biểu khóa này lần đầu tham gia QH (ảnh: Việt Hưng).
 
Chủ nhiệm UB thẩm tra tư cách đại biểu Ngô Văn Dụ công bố kết quả thẩm tra cho thấy cuộc bầu cử đại biểu QH đã được tiến hành bảo đảm yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Các ứng viên đại biểu QH được giới thiệu qua các vòng hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng quy định.

Theo báo cáo kết quả bầu cử, có 212 đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong cuộc bầu cử. Trong đó có 84 đơn liên quan đến 59 ứng viên có đủ điều kiện xem xét xử lý. Sau khi xem xét xử lý, cơ quan có thẩm quyền đã kết luận 59 ứng viên này không vi phạm như nội dung khiếu nại, tố cáo, đủ điều kiện ứng cử theo quy định.

Các nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến 52 ứng viên đại biểu QH đã được xem xét giải quyết trước cuộc bầu cử. Đến nay, các cơ quan chức năng chưa nhận thêm đơn thư khiếu nại tố cáo có nội dung mới về các đại biểu.

Trên cơ sở xem xét, kết luận, ông Dụ đề nghị QH xác nhận tư cách 500 đại biểu QH khóa mới. Cả 496 đại biểu tham gia biểu quyết đã ấn nút thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách các đại biểu.

Bàn về bộ máy lãnh đạo, QH cũng thông qua cơ cấu 4 Phó Chủ tịch, 13 Chủ nhiệm các UB, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH. Như vậy, cơ cấu số lượng thành viên UB Thường vụ vẫn giữ nguyên như hiện nay.

QH sẽ có 4 Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề đối ngoại, pháp luật, quốc phòng an ninh, kinh tế tài chính giúp việc cho Chủ tịch. Các ủy viên UB Thường vụ khác: một ủy viên làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; một ủy viên làm Chủ nhiệm Văn phòng QH, một ủy viên làm Trưởng ban Công tác đại biểu; 9 ủy viên làm chủ nhiệm các ủy ban: Pháp luật, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính-Ngân sách, Quốc phòng-an ninh, Khoa học-công nghệ, Đối ngoại, Dân nguyện Văn hóa-Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên & Nhi đồng; Ủy ban các vấn đề về xã hội.