Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

      Ngày 26/4 tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TH


Tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết; kế hoạch, hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cơ quan Đảng Trung ương; Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phổ biến Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020 của Nhà Xuất bản; đồng thời thảo luận, đóng góp giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của Nhà Xuất bản.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Nhà Xuất bản xác định việc thực hiện Nghị quyết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong cơ quan, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm. Triển khai Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của cơ quan, Đảng bộ năm 2012…

Đảng bộ Nhà Xuất bản đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết. Theo đó, sẽ tổ chức phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết, kế hoạch của các ban đảng Trung ương, của cấp ủy, nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong cơ quan. Tổ chức nghiêm túc, có chất lượng đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên, cấp ủy viên và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong kiểm điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Chủ động rà soát, loại bỏ những thủ tục, cơ chế, chính sách không còn phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin trong Đảng bộ, trong cơ quan. Kiên quyết đấu tranh ngắn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ ung và ban hành mới quy chế, quy định, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về chế độ, chính sách, thu, chi tài chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Cùng với đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ…/.