Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh