Khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Một số vấn đề lý luận thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào” đã khai mạc sáng 10/1, tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào, làm Trưởng Đoàn. 

Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao ý nghĩa của việc lần đầu tiên tổ chức Hội thảo lý luận giữa hai Đảng; khẳng định Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng được tổ chức nhằm triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Cuộc hội thảo càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra ngay sau khi hai nước vừa khép lại năm 2012 “Năm Đoàn kết – Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” với đầy ắp các hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả chào mừng hai sự kiện lớn: 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào, và ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chu-ma-ly Xay-nha-xỏn. Hội thảo là dịp để hai Đảng cùng nhau trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn bức xúc đặt ra trong quá trình đổi mới và phát triển ở mỗi nước; cùng nghiên cứu và học tập những kinh nghiệm của hai Đảng và hai nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mỗi nước.

Trong phát biểu đề dẫn, đồng chí Đinh Thế Huynh phân tích quá trình đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa và sự phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua hơn 25 năm đổi mới. Quyết định đề ra đường lối, khởi xướng sự nghiệp Đổi mới là quyết định lịch sử, đúng đắn và kịp thời, một quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới có tính bước ngoặt đối với đất nước. Đổi mới ở Việt Nam mang tầm vóc của một cuộc cách mạng, là một quá trình cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để và toàn diện tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả và thành tựu đổi mới thời gian qua cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước là phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Điều quan trọng là sau hơn 25 năm lãnh đạo và chỉ đạo công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm. Nhận thức về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn, thể hiện ở Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Nhận thức lý luận này là thành quả của đổi mới, đồng thời cũng là ánh sáng soi đường để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng khẳng định: Trong quá trình đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng đúng đắn và sáng tạo cho phù hợp với hoàn cảnh mới, điều kiện mới; không ngừng củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; để đổi mới thành công phải có lộ trình, bước đi vững chắc, cách làm phù hợp, không phiến diện, cực đoan, duy ý chí, cũng không bảo thủ, giáo điều. Đồng chí nhấn mạnh, nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới chính là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thực tiễn và kinh nghiệm cho thấy, xây dựng Đảng ở bất cứ thời kỳ nào của tiến trình cách mạng cũng quan trọng, càng đặc biệt quan trọng khi Đảng đã cầm quyền. Trong thời điểm hiện nay, việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức gắn liền mật thiết với xây dựng Đảng về đạo đức sẽ là sức mạnh tổng hợp để giữ vững và phát huy mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân, góp phần làm cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trở thành nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền là một trong những điểm cốt yếu, quan trọng nhất của lý luận về Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước việc hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động sâu sắc chào mừng Năm Đoàn kết – Hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2012; nhấn mạnh việc tổ chức Hội thảo lý luận lần đầu tiên giữa hai Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước của hai nước. Đồng chí đánh giá cao và tin tưởng rằng Hội thảo lý luận lần này sẽ là một cơ hội quý để các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi thông tin, quan điểm và phương pháp nghiên cứu cũng như những bài học kinh nghiệm, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tin cậy, tạo bước tiến mới trong hợp tác nghiên cứu lý luận giữa hai Đảng, góp phần củng cố và tăng cường vai trò cũng như khả năng lãnh đạo và quản lý của hai Đảng, hai Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới để đạt được những thành tựu mới to lớn hơn.

Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn khẳng định công cuộc đổi mới của đất nước Lào xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn và trước hết là bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế. Những thành công quan trọng của đổi mới là: chính trị ổn định vững chắc trong toàn quốc; trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện tốt hơn; nền kinh tế quốc dân liên tục phát triển. Trong quá trình lãnh đạo – chỉ đạo công cuộc đổi mới, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã rút ra những bài học thực tiễn, cụ thể là: (1) khẳng định sự lãnh đạo của Đảng trên 6 nguyên tắc cơ bản trong đổi mới đã đề ra; đảm bảo ổn định về chính trị và trật tự an ninh xã hội để phục vụ sự nghiệp đổi mới, chú trọng đến việc chỉ đạo và giám sát; (2) củng cố, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế, nguyên tắc cho phù hợp, đảm bảo ổn định và có hiệu lực trong tổ chức thực hiện; (3) củng cố hệ thống, quản lý Nhà nước đối với kinh tế cho phù hợp với cơ chế thị trường; phát huy hiệu quả mọi thành phần kinh tế một cách mạnh mẽ gắn với đảm bảo công bằng và bình đẳng trước pháp luật; (4) phát triển lĩnh vực văn hoá – xã hội một cách phù hợp; phát huy tình đoàn kết hài hoà và bình đẳng trong xã hội; tập trung giải quyết nghèo và phân phối thu nhập ngày càng đồng đều gắn liền với việc khuyến khích tạo nguồn thu nhập để nâng cao đời sống của hộ gia đình ngày càng tốt hơn; chống mọi phân hoá trong xã hội, tạo điều kiện cho đa số nhân dân có được đời sống tốt và giàu có hơn; (5) khẳng định thực hiện đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác; mở rộng mối quan hệ với nước ngoài và hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế. Từ những thành công và bài học nêu trên, đồng chí khẳng định cần tiếp tục tiến hành sự nghiệp đổi mới một cách tích cực hơn, trong đó cần tập trung vào 4 nội dung đột phá, theo tinh thần Đại hội IX đề ra là: (1) đột phá về tư duy bằng cách loại bỏ, giải quyết quan điểm, tư tưởng giáo điều máy móc, bảo thủ, lười biếng, tả khuynh, hữu khuynh; khuyến khích tính sáng tạo và quan điểm dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; (2) đột phá mạnh mẽ phát triển nguồn nhân lực; (3) đột phá về giải quyết những nhược điểm của các thể chế hành chính – quản lý; (4) đột phá về việc giải quyết tình trạng đói nghèo của nhân dân. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ lãnh đạo thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trọng điểm để triển khai 4 nội dung đột phá nêu trên, tiếp tục xây dựng và củng cố chế độ nhân dân, cũng như sự nghiệp đổi mới ở Lào.

Trong hai ngày 10 – 11/01/2013, các đại biểu tiếp tục nghe tham luận của các đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời, trao đổi, thảo luận làm sâu sắc thêm các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm./.