Khai mạc Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự còn có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành và một số chuyên gia về văn hóa.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày Dự thảo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Định hướng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc; nghe nhiều tham luận trách nhiệm, tâm huyết, thiết thực của đại biểu.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân coi trọng hơn các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội được mở rộng; dân trí được nâng lên; quyền con người được tôn trọng. Con người Việt Nam năng động, tích cực, sáng tạo hơn. Người dân có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin và hưởng thụ các giá trị văn hóa. Tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tính chủ động, tính tích cực xã hội của nhân dân và các chủ thể văn hóa được phát huy. Đại đoàn kết dân tộc được mở rộng, tạo sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Môi trường văn hóa được cải thiện và có một số mặt tiến bộ; chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, quan tâm văn hóa trong các doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. Vai trò của cộng đồng được nâng lên trong đời sống xã hội. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, từ thiện…được đẩy mạnh, có tác dụng gắn kết cộng đồng, tăng cường nội lực tinh thần của xã hội.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa đã khai thác tốt hơn các nguồn lực của xã hội để phát triển văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Nhiều phong trào văn hóa đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Vai trò chủ thể văn hóa của cộng đồng từng bước được phục hồi. Các thiết chế văn hóa được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau, đa dạng về sở hữu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

Văn học nghệ thuật tiếp tục phát triển với dòng mạch chính là đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật hiện thực cuộc sống; có nhiều tìm tòi về đề tài, phương pháp sáng tác, thể nghiệm hình thức diễn đạt mới. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, tăng đáng kể về số lượng và bước đầu chuyển biến về chất lượng, xuất hiện một số tác phẩm, công trình có giá trị phản ánh lịch sử dân tộc và các cuộc kháng chiến vĩ đại chống xâm lược. Năng lực sáng tạo của các nghệ sĩ được phát huy. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước phát triển, xuất hiện nhiều văn nghệ sĩ trẻ thuộc nhiều loại hình. Bước đầu đã hình thành thị trường văn hóa và dịch vụ các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng lan rộng, trở thành một nội dung sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật được chú trọng.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có bước phát triển đáng kể; trình độ học vấn, kĩ thuật, công nghệ của nhân dân, nhất là giới trẻ đươc nâng lên, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam trong điều kiện mới.

Công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản phát triển mạnh, nội dung thông tin đa dạng, phong phú, cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được hiện đại hóa, tận dụng công nghệ mới. Phần lớn các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc định hướng chính trị, phản ánh nhanh nhạy, sinh động công cuộc đổi mới đất nước, góp phần mở rộng dân chủ, định hướng dư luận xã hội. Người dân có nhiều cơ hội lựa chọn, tiếp nhận thông tin, tri thức.

15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số được sưu tầm, giới thiệu, bảo vệ, phát huy. Đội ngũ trí thức văn hóa, văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của nhân dân được bảo vệ và bảo đảm trên thực tế. Hoạt động văn hóa từng bước thích ứng dần với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã điều chỉnh một số bất cập; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước từng bước được nâng lên. Công tác chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa đã có những chuyển biến, góp phần từng bước ngăn chặn sự “xâm nhập” của sản phẩm độc hại từ bên ngoài.

Công tác đào tạo cán bộ và chuẩn bị nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa được quan tâm. Giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa với khu vực và quốc tế được mở rộng, góp phần giới thiệu, tôn vinh văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
(khóa VIII)

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết cũng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa vững chắc; thiếu sự gắn bó chặt chẽ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị; chưa đủ để tác động có hiệu quả đối với việc xây dựng con người, xây dựng hệ giá trị mới của văn hóa Việt Nam và các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Văn hóa chưa thực sự trở thành động lực và mục tiêu của sự phát triển. Đời sống kinh tế có bước phát triển nhưng đời sống tinh thần chưa theo kịp, thậm chí một số mặt suy giảm. Không khí dân chủ, cởi mở, nói thẳng, nói thật còn bị hạn chế ở một số lĩnh vực.

Tình trạng suy thoái về đạo đức xã hội có chiều hướng lan rộng với tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần của xã hội. Đời sống văn hóa tinh thần ở một phận tầng lớp xã hội và nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu, lạc hậu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và khoảng cách trong các tầng lớp nhân dân còn lớn…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, đề ra định hướng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc với mục tiêu chung là: Giải phóng mạnh mẽ năng lực sáng tạo của mọi người dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ nhằm đưa dân tộc Việt Nam phát triển và hạnh phúc; làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu cụ thể phát triển văn hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là: phấn đấu đạt được những tiến bộ mới trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Viêt Nam mới trong thời đại Hồ Chí Minh; đạt kết quả rõ rệt trong xây dựng môi trường văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong Đảng; bảo đảm có đủ các thiết chế cơ bản ở các địa phương và hoạt động có hiệu quả thực chất.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; biểu dương Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập xây dựng Đề án đã chuẩn bị Báo cáo tổng kết những kết quả thực hiện Nghị quyết; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân; đúc kết bài học kinh nghiệm, qua đó đề xuất, kiến nghị với Trung ương bổ sung các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí cũng biểu dương các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc tổng kết Nghị quyết với nhiều cách làm sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến với nhiều nội dung có giá trị về lý luận và thực tiễn. Nhấn mạnh vào định hướng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc trong thời gian tới, đồng chí phân tích những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế, gợi mở một số vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo điều kiện để phát triển văn hóa trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần tổng kết, đánh giá thêm để bổ sung những nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa cho phù hợp với tình hình mới, báo cáo Bộ Chính trị, trình Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sắp tới./.

Nguồn ĐCSVN