Hội nghị toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng 11/12, Hội nghị toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) được khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 600 đại biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bàn và thông qua các văn kiện quan trọng, là những vấn đề hệ trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, chủ trương của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Trung ương, sau đó lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

 
 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu khai mạc Hội nghị – Ảnh: HH

Về Kết luận “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững một số vấn đề:

Thứ nhất, trong gần ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, có những thuận lợi và khó khăn, thách thức gì, cả ở trong nước và bối cảnh tình hình thế giới và khu vực; cả về kinh tế và chính trị; cả khách quan và chủ quan.

Thứ hai, nắm vững những thành tựu kinh tế – xã hội trong 3 năm (2011-2013) mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Cần quan tâm so sánh giữa các năm để tìm ra xu hướng và đánh giá được thành tựu và hạn chế của năm 2013; chú ý những thành tựu trên các mặt chủ yếu sau: Thành tựu trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; trong phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh những thành tựu đạt được, cần nhận rõ về những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm.

Thứ ba, trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XI, cần đạt được những mục tiêu nào? Để đạt được những mục tiêu đó, cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào? Trong những giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; làm thế nào để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Cần thực hiện các biện pháp gì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Cần làm gì để tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược… Trong nội dung này, cần nắm vững, hiểu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chung trong cả nước, đồng thời, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình.

Về Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị cần các đại biểu nắm vững những thành tựu và hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm; nắm vững các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; liên hệ với địa phương, đơn vị mình, xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương đạt hiệu quả thiết thực.

Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, đây là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của đất nước ta trong hoàn cảnh, điều kiện thế giới đầy phức tạp, khó đoán định hiện nay. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu dành sự quan tâm đặc biệt để nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết này, trước hết là hiểu sâu sắc sự biến động của tình hình trong nước, thế giới; nắm chắc, hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà Nghị quyết đề ra, đồng thời vận dụng triển khai thực hiện một cách sáng tạo tại địa phương, đơn vị mình; phổ biến, quán triệt sâu sắc phù hợp từng đối tượng để cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt và tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 Hơn 600 đại biểu tham dự Hội nghị – Ảnh: HH

Về Hiến pháp sửa đổi mới được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu 97,59%, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, đây là quyết định có ý nghĩa trọng đại đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Việc thực hiện Hiến pháp sẽ đưa nước ta vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ để nắm vững các quy định trong Hiến pháp, nhất là những vấn đề có tính nguyên tắc, những nội dung cốt lõi, để chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Hiến pháp. Đó là khâu mấu chốt để Hiến pháp đi vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển vững chắc của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong những năm tới.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ được nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang quán triệt Nghị quyết của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân quán triệt Nghị quyết của Trung ương về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo Kết luận Hội nghị Trung ương 8 về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/12./.

Nguồn ĐCSVN