Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Sáng 5/4, tại Hà Nội , Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản Hiến pháp đã thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), kế thừa và phát triển các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2011).

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: KS)

Hiến pháp 2013 là văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện tập trung ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo cơ sở chính trị – pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy Nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là hết sức quan trọng nhằm đưa Hiến pháp vào cuộc sống, phát huy các giá trị của Hiến pháp, đặc biệt là những điểm mới, tiến bộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành Hiến pháp. Nghị quyết 32 của Ban Bí thư về tổ chức thi hành Hiến pháp đã xác định việc triển khai Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Từ đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21 để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Theo đó xác định hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất là tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp; thứ hai là tổ chức rà soát, lập danh mục, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Chính phủ đang tiến hành song song cả hai nhiệm vụ trên một cách nghiêm túc, bảo đảm tính tối thượng của pháp luật trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của Hiến pháp.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: KS)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với vai trò là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc, việc tuyên truyền phổ biến Hiến pháp mang ý nghĩa quan trọng, do đó, cần được quan tâm và tổ chức một cách bài bản khoa học, với quy mô trên phạm vi cả nước. Ở đây, vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên là rất quan trọng. Các đồng chí chính là những người truyền tải nội dung, ý nghĩa Hiến pháp tới các đối tượng khác nhau trong xã hội để tạo ra cách hiểu đúng và thống nhất, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và đưa Hiến pháp vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoan nghênh một số Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực chỉ đạo và tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp, Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, các địa phương, các cấp các ngành tạo điều kiện về cơ sở vật chất; đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng tùy theo trình độ, nhận thức pháp lý để giới thiệu, quán triệt sâu rộng nội dung, ý nghĩa Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe PGS.TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; PGS.TS Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung, ý nghĩa, những điểm mới của Hiến pháp 2013./.

Nguồn ĐCSVN