Hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

       (THTG) Ngày 29/8, Đảng ủy các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI dành cho đảng viên là trưởng phòng các cơ quan ban ngành đoàn thể trực thuộc.

     Đảng viên tập trung nghiên cứu 5 chuyên đề: Những nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 ,Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về  đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; và Đổi mới một số chính sách xã hội, tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012- 2020.

     Đây là những vấn đề rất quan trọng, liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đảng viên, sau hội nghị triển khai, tuỳ theo vị trí công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần 5 Ban chấp hành trung ương Đảng.