Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển vững mạnh

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, cần hết sức quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển vững mạnh.

Sáng ngày 28/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của dân quân tự vệ Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Cùng dự có Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Hà Thị Khiết – Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ngô Xuân Lịch – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; đại điện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và quân đội cùng đại diện các dân quân tự vệ tiêu biểu trong cả nước.

Chủ tịch nước gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của Lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam

Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lên nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đề ra chủ trường về “Vũ trang công nông”.Từ kinh nghiệm hình thành các đội “Tự vệ đỏ” trong phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh những năm 1930-1931, ngày 28/3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã ra Nghị quyết “Về đội tự vệ”. Ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt nam.

Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với tổ quốc, nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí dũng cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì kẻ địch nào cũng phải tan rã”

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Dân quân tự vệ và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Dân quân tự vệ, của Cục Dân quân tự vệ thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, bên cạnh thời cơ, thuận lợi có những khó khăn thách thức to lớn, do đó cần củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.

Sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp làm lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 16 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới, Luật dân quân tự vệ, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch nước lưu ý cần phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở, kết hợp huấn luyện quân sự kết hợp với giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quần chúng; tăng cường luyện tập phối hợp với các lực lượng, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, giải quyết các vấn đề phức tạp, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, cần hết sức quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển vững mạnh, phối hợp với các lực lượng để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Hoàng Dũng/VOV