Bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Sáng ngày 9-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, năm 2015 và năm 2016, với tỷ lệ đồng ý đạt 86,26%. Theo đó, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

 Bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo đó, Nghị quyết bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII các dự án sau đây: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14-7-2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua tại phiên họp tháng 3-2015); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16-12-2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc; Pháp lệnh Quản lý thị trường

Nghị quyết bổ sung vào Chương trình năm 2015 các dự án: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được UBTVQH thông qua tại phiên họp tháng 3/2015); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16-12-2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội; Luật Dược(sửa đổi) cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10; Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội; Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Nghị quyết chuyển dự án Luật Khí tượng thủy văn từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 lên Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10; lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11; lùi thời gian trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ từ chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; rút dự án Luật Dân số ra khỏi Chương trình năm 2015.

Với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, dự kiến sẽ có các nội dung dưới đây.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (dự kiến tháng 3-2016), trình Quốc hội thông qua sáu dự án gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược(sửa đổi); Trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật biểu tình.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 7-2016) trình Quốc hội thông qua một dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10-2016), trình Quốc hội thông qua năm dự án Luật: Luật Ban hành quyết định hành chính; Luật Biểu tình; Luật về hội; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản. Trình Quốc hội cho ý kiến 17 dự án, bao gồm: Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Công an xã; Luật Chứng thực; Luật về máu và tế bào gốc; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

UBTVQH thông qua hai dự án pháp lệnh lệnh Giống cây trồng (sửa đổi) và Giống vật nuôi (sửa đổi).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề cao tinh thần trách nhiệm thi hành nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã được đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; không trình Quốc hội, UBTVQH dự án không bảo đảm chất lượng và tiến độ. Kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của việc không hoàn thành Chương trình để báo cáo Quốc hội.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu Quốc hội và các chủ thể khác thực hiện quyền sáng kiến pháp luật của mình.

Nguồn Nhân dân