Bế mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Chiều 27/12, Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên trong cả nước đã bế mạc và hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận tại Hội nghị (Ảnh: HM)


Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ: Hoàng Trung Hải trình bày Nghị quyết của Trung ương về Chính sách, pháp luật về đất đai; Vũ Văn Ninh trình bày Kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nguyễn Thiện Nhân trình bày Nghị quyết của Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để việc thực hiện các Nghị quyết và Kết luận của Trung ương đạt hiệu quả thiết thực tại các cấp, cần tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, tránh hình thức. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, gắn với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chương trình hành động sẽ là cơ sở cho việc kiểm tra tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các cấp.

 

 Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: HM)


Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm về nội dung cũng như chất lượng của việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Đặc biệt, cần hết sức chú trọng các giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cần chú trọng công tác tuyên truyền về các Nghị quyết, kết luận của Trung ương trong nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp… Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng rằng, với cương vị và trách nhiệm của mình, sau Hội nghị này, các đại biểu tham dự sẽ tích cực phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng./.