Xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thành đơn vị mạnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.
Theo đó, định hướng đến 2025, sẽ xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) – Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, thành một đơn vị mạnh, chuyên nghiệp, có năng lực về nhân sự, kỹ thuật, công nghệ để quản lý tình hình sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.
Đây là trung tâm phản ứng nhanh, điều phối ứng cứu kịp thời, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ xử lý các sự cố nghiêm trọng, làm nòng cốt tổ chức triển khai công tác thực thi đảm bảo an toàn thông tin mạng của quốc gia.
Nguồn SGGP