Vụ án trộm kim cương

                                                                                 Phim leû Hoàng Hoâng

Dieãn vieân: Höùa Quaùn Kieät, Maïc Gia,Tröông Nhaï Gia, ….
Noäi dung:


                               

Monter thay maët taäp ñoaøn buoân laäu quoác teá ñeán Hoàng Koâng baùn moät soá kim cöông laäu, nhöng baát ngôø ñaõ bò King kong bieät danh töôùng cöôùp bieát bay laáy maát. Nhaän ñöôïc tin, caûnh saùt Hồng Koâng ñaõ môøi thanh tra ñaàu troïc Alber töø Myõ tôùi Hoàng Koâng giaû laøm vôï choàng hôïp taùc vôùi madam Haø Ñoâng Sô phaù aùn.

                               

Luùc naøy taäp ñoaøn buoân laäu quoác teá cuõng phaùi Monter bieät danh “Baøn tay traéng” quay trôû laïi Hoàng Koâng laáy laïi soá kim cöông bò cöôùp. Qua ñieàu tra, Monter bieát King Kong vaø Hoàng Mao laø chuû möu vuï cöôùp, Monter cho ñaøn em gieát cheát Hoàng Mao, uy hieáp King Kong ñeå laáy laïi soá kim cöông.Löïc löôïng caûnh saùt Hoàng Koâng vaø thanh tra Alber coù baét ñöôïc Monter giao noäp soá kim cöông laäu hay khoâng?                               

Phim truyeän “Vuï aùn troäm kim cöông” do Hoàng Koâng saûn xuaát vôùi nhieàu tình tieát haáp daãn, hoài hoäp seõ ñöôïc phaùt vaøo luùc 6h thöù naêm ngaøy 08/7/2010 treân soùng Ñaøi truyeàn hình Tieàn Giang. Môøi quí vò vaø caùc baïn ñoùn xem.