Tỉnh uỷ Tiền Giang triển khai, quán triệt các văn bản về công tác xây dựng Đảng

(THTG) Chiều ngày 15-4, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã chủ trì hội nghị lần thứ 8 triển khai, quán triệt Kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang.

Tinh uy TG 2

Tinh uy TG 1

Tinh uy TG 4

Đ/c Nguyễn Văn Nhã – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai các văn bản tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đã triển khai: Kế hoạch 43 ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 03 ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; Quy định 50 ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định 57 ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định 58 ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Kết luận 27 ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận 48 ngày 26/4/2019 và Kết luận 71 ngày 24/3/2020; Kết luận 28 ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã triển khai Quyết định 408 ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn 02 ngày 01/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Tinh uy TG 5

Đ/c Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang nêu rõ những nội dung được triển khai, quán triệt lần này là hết sức quan trọng và hệ trọng, đồng thời đây là những vấn đề liên quan trong mối quan hệ biện chứng, quan hệ về hệ quả của tổ chức bộ máy và cán bộ. Vì vậy, vấn đề nhận thức đúng đắn chủ trương, nắm chắc chủ trương, hiểu đúng chủ trương, nhất quán trong triển khai thực hiện chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị, địa phương và cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh, sau hội nghị của Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng kế hoạch cho cấp mình và triển khai ngay các quy định, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, về ý thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tinh uy TG 8

Tinh uy TG 3

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong Đảng. Trong triển khai thực hiện Kết luận 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Danh lưu ý phải căn cứ vào Kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục triển khai đến cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ nội dung, góp phần thực hiện tốt Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận 71 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục rà soát cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước; Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội về các sai phạm trong công tác cán bộ còn tồn đọng, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất 15/5/2022.

Đối với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 28 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Danh lưu ý 3 vấn đề trọng tâm. Đối với Quy định 57 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị căn cứ kết quả quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ chính trị, dự báo nhu cầu cán bộ giai đoạn 2025 – 2030 và sau năm 2030; các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cấp mình quản lý, chú trọng đào tạo về lý luận chính trị, từng bước chuẩn hóa các chức danh quy hoạch.

Đối với Quy định 58 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị yêu cầu cần phải xác định, quán triệt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công.

Về tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị sau hội nghị của Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng kế hoạch cho cấp mình và triển khai ngay các quy định, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, về ý thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện phải thường kiểm tra, giám sát, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoặc báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến khi có vấn đề vướng mắc, phát sinh..

Mạnh Cường