Tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật và các cơ quan báo chí

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Báo chí tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)”. 

Theo báo cáo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, năm 2013, số lượng ấn phẩm, lượng phát hành và hình thức của báo chí văn nghệ ngày càng phát triển, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trên tất cả các loại hình báo chí và của tất cả các loại hình văn học, nghệ thuật (phát thanh – truyền hình, báo in, báo mạng, tạp chí và nhiều ấn phẩm….).

Tính đến nay, từ Trung ương đến tỉnh, thành phố, đã có tới trên 80 cơ quan báo chí văn học, nghệ thuật. Năm 2013, báo chí văn nghệ coi trọng tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về văn học, nghệ thuật, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, bồi đắp khát vọng của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm (Ảnh: HN)

Qua báo chí, các hoạt động văn học, nghệ thuật, bao gồm cả hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, cả hoạt động lý luận, phê bình đều được cập nhật, phản ánh sinh động, đậm nét trên các báo, đài đã tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần toàn xã hội, giúp độc giả, công chúng có thêm nhiều cảm thụ mới về văn học, nghệ thuật. Đặc biệt, báo chí văn học, nghệ thuật đã góp phần tích cực, có hiệu quả trong đấu tranh chống lại các luận điệu trái với đường lối văn nghệ của Đảng; phê bình, uốn nắn những hiện tượng văn nghệ không lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X).

Tuy nhiên, báo chí văn nghệ vẫn còn một số hạn chế. Đó là: Một số báo chí văn nghệ, một số chuyên trang, chuyên mục văn hóa nghệ thuật chạy theo thị hiếu, chưa phát huy thực sự vai trò bồi dưỡng, hình thành những giá trị thẩm mỹ mới, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của công chúng…

 

Tại Tọa đàm, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: Trong năm 2014, Thường trực Hội đồng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng với các Hội văn học, nghệ thuật, các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan quản lý báo chí, triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Thông báo Kết luận 213 của Ban Bí thư về “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gắn với tuyên truyền kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”; tiếp tục cải tiến, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền; tăng cường việc lựa chọn, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng – nghệ thuật cao…

Cũng tại buổi Tọa đàm, đại diện các Hội văn học, nghệ thuật và đại diện các cơ quan báo chí cũng trao đổi về vấn đề phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhằm tăng cường bồi dưỡng và phát huy vai trò của các cán bộ lãnh đạo, biên tập và phóng viên văn hóa – văn nghệ tại các báo, đài để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường phối hợp giữa Hội đồng, các nhà lý luận, phê bình văn học nghệ thuật với các báo, đài để đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật./.

Nguồn ĐCSVN