Sở Công thương và Liên hiệp các Hội KH-KT Tiền Giang ký kết chương trình phối hợp hoạt động

(THTG) Chiều ngày 06/10, Sở Công thương Tiền Giang và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2021.

Still1007_00010

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Anh Tuấn

Hai đơn vị thống nhất phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về lĩnh vực công thương; phổ biến ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống xã hội góp phát triển chung của tỉnh; tổ chức các Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật;thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tuyên truyền; tổ chức các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/05 cùng một số hoạt động phối hợp khác khi cần thiết.

Still1007_00009

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Anh Tuấn

Lễ ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Công thương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ trên lĩnh công thương, tạo hiệu quả việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hai bên, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mạnh Cường