Sẽ giám sát sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sau khi tổng hợp phiếu xin ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chọn 4 chuyên đề 1, 2, 3, 4 để trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao. 2 chuyên đề còn lại giao UBTVQH giám sát và báo cáo Quốc hội.

phocc81chucc89ticca3chquocc82cc81chocca3cc82itracc82cc80nquangphucc9bocc9bngdiecc82cc80uhacc80nhnocca3cc82idung_biek

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Sáng 19-4, UBTVQH nghe và cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn cũng như qua nghiên cứu kiến nghị của cử tri, điểm báo, qua rà soát các nội dung đã thực hiện và cân đối các lĩnh vực, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến, đề xuất 5 chuyên đề để xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các ban của UBTVQH.

Theo đó, năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề và UBTVQH giám sát 2 chuyên đề, được lựa chọn trong số 5 chuyên đề cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Chuyên đề 5: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015-2020.

Sau khi tổng hợp phiếu xin ý kiến, UBTVQH đã chọn 4 chuyên đề 1, 2, 3, 4 để trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại giao UBTVQH giám sát và báo cáo Quốc hội.

Nguồn: SGGP