Ông Tập Cận Bình đưa ra Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

 “Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” xác định rõ mục tiêu chung đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ XHCN đặc sắc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào sáng 18/10 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong Báo cáo công tác, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, những lý luận mới được đưa ra trong 5 năm vừa qua chính là “Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”.

“Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra chính là kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ chính là hiện đại hoá Xã hội chủ nghĩa và phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại.

Trên cơ sở hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, chia làm hai giai đoạn từ năm 2020 – 2035 và từ năm 2035 – 2049, đến giữa thế kỷ 21 hoàn thành xây dựng trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà, tươi đẹp. Xác định rõ mâu thuẫn chủ yếu của Trung Quốc trong thời đại mới là mâu thuẫn về nhu cầu về cuộc sống tốt hơn ngày càng tăng với phát triển không cân đối, không đầy đủ. Kiên trì tư tưởng phát triển với nhân dân là trung tâm, không ngừng thúc đẩy người dân phát triển toàn diện, toàn thể người dân cùng có cuộc sống sung túc.

ong tap can binh dua ra tu tuong cnxh dac sac trung quoc thoi dai moi hinh 1

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đọc báo cáo trước Đại hội

“Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” cũng xác định rõ bố cục tổng thể của Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là “5 trong 1” (xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và sinh thái phát triển hài hoà trong một bố cục tổng thể), bố cục chiến lược là “4 toàn diện” (xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách sâu sắc toàn diện, quản lý đất nước bằng pháp luật toàn diện và quản lý Đảng nghiêm khắc toàn diện).

“Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” xác định rõ mục tiêu chung đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật và hiện đại hoá năng lực quản lý đất nước, xây dựng nhà nước pháp trị Xã  hội chủ nghĩa. Xác định rõ mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh hàng đầu thế giới, là quân đội của nhân dân, tuân theo sự chỉ huy của Đảng. Xác định rõ ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc phải thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới, thúc đẩy cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại…

Ông Tập Cận Bình khẳng định “Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” là sự kế thừa và phát triển đối với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” và quan điểm phát triển khoa học, là thành quả mới nhất Trung Quốc hoá chủ nghĩa Mác, là kết tinh kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ tập thể của Đảng và nhân dân Trung Quốc, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý luận Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Tung Quốc.

Việc kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại, theo đuổi chân lý làm việc thiết thực, kiên trì chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Kết hợp chặt chẽ giữa điều kiện thời đại mới và yêu cầu thực tiễn, nhận thức sâu sắc đối với quy luật cầm quyền của Đảng cộng sản, quy luật xây dựng Chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển xã hội nhân loại với tầm nhìn hoàn toàn mới. Quá trình tiến hành tìm tòi lý luận gian nan và giành được thành quả sáng tạo lý luận quan trọng, đã hình thành “Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới”.

Với việc “Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” được nêu ra trong Báo cáo công tác của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trước Đại hội cũng như thường xuyên được nhắc đến trước và trong thời gian diễn ra Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm làm dấy lên khả năng “Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình” sẽ được đưa vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nguồn VOV