Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại kỳ họp, Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận về các nội dung: Báo cáo kết quả công tác năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng Lý luận Trung ương; góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Tại kỳ họp này, đồng thời với việc thảo luận đánh giá công tác năm 2012 của Hội đồng, các thành viên Hội đồng cần tập trung phát biểu về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó của Hội đồng.

Về góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Với chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương, các thành viên Hội đồng góp ý vào toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng thời tập trung làm rõ luận cứ về lý luận và thực tiễn những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất, như: Chủ quyền nhân dân trong việc lập hiến; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức quyền lực nhà nước; quy định sở hữu toàn dân về đất đai; quy định về tổ chức Quốc hội; về bầu cử, về bản chất và nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang; về quy trình sửa đổi Hiến pháp và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Đây là những vấn đề lớn và khó, đề nghị các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ và tâm huyết trong trao đổi, thảo luận đóng góp những ý kiến thiết thực góp phần làm rõ căn cứ lý luận – thực tiễn của các vấn đề trong Dự thảo, khẳng định những vấn đề có tính nguyên tắc trong đường lối, quan điểm của Đảng ta, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; góp phần để bản Hiến pháp sửa đổi thật sự là kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của nhân dân ta.

Tại Kỳ họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung góp ý sâu về những nội dung trong toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhất trí tán thành và phân tích làm rõ luận cứ về những vấn đề lớn, hệ trọng nêu trên trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.