Không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan

Không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan, việc cấp phép phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đây là một nội dung của Công văn số 943/BVHTTDL-VHCS do Bộ VHTTDL vừa ban hành, yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

03

Đối với các lễ hội được tổ chức định kỳ mà có nghi thức, nghi lễ, nội dung gây bức xúc trong dư luận, cần tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, hội thảo và lựa chọn hình thức phù hợp (Ảnh: Ngọc Thành)

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần phải chấn chỉnh kịp thời. Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ. Thứ nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tac quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 737/BVHTTDL-VHCS ngày 06/3/2015 của Bộ VHTTDL về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, kiểm kê các loại hình lễ hội. Trên cơ sở đó, phân loại, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Công văn nêu rõ, không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan; việc cấp phép phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội. Đối với các lễ hội được tổ chức định kỳ mà có nghi thức, nghi lễ, nội dung gây bức xúc trong dư luận như: “đâm trâu”, “chọi trâu”, “cầu trâu”, “chém lợn”, “cướp phết”, “tranh lộc”… cần tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, hội thảo và lựa chọn hình thức phù hợp, vận động nhân dân loại bỏ, thay thế các tập tục để phù hợp với xu thế thời đại. Không cấp phép mới, phục dựng đối với những lễ hội có hình thức, nội dung tương tự.

Việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi, vi phạm nếp sống văn hóa, không phù hợp với thuần pho, mỹ tục./.

Nguồn tổ quốc