HĐND tỉnh Tiền Giang thông báo kỳ họp thứ 12

(THTG) HĐND tỉnh Tiền Giang thông báo kỳ họp thứ 12

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 12 – kỳ họp Chuyên đề như sau:

1. Thời gian họp: Ngày 24 tháng 4 năm 2024. khai mạc vào lúc 08 giờ.

2. Địa điểm họp: Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) –  HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X. Ảnh: Việt Bình

3. Nội dung kỳ họp:

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

a) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

b) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Mục II Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

c) Nghị quyết bổ sung người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024.

d) Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Tiền Giang.

đ) Nghị quyết về việc đổi tên các khu phố thuộc Phường 3, Phường 4 thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi.