Điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia để đề xuất việc xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp.

Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia có hệ thống cơ sở vật chất quy mô lớn và quan trọng nhất của ngành thể thao nước ta, đã phục vụ tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế, các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao và nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật. Khu vực liền kề Khu Liên hợp cũng đang hình thành một số công trình thể thao do thành phố Hà Nội tiến hành đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, hoạt động của Khu Liên hợp bộc lộ một số vấn đề cần phải tập trung giải quyết, nhất là về quy hoạch, quản lý, hoạt động và đầu tư, khai thác, sử dụng công trình.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp để đề xuất việc xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo hướng:

Việc điều chỉnh một số công trình thuộc Khu Liên hợp cần tính toán cụ thể về sự cần thiết, quy mô, thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư, cơ chế thực hiện, phù hợp với tổng thể hệ thống các công trình thể thao do thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng trong khu vực lân cận Khu Liên hợp, trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh giáp Hà Nội, bảo đảm điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, trước mắt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games).

Việc điều chỉnh quy hoạch phải xác định các công trình thể thao, các công trình bổ trợ làm cơ sở cho việc giao cho cơ quan, tổ chức (nhà nước, tư nhân) triển khai đầu tư xây dựng.

Khu Liên hợp phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động thể dục, thể thao kết hợp với văn hóa nghệ thuật, bao gồm cả hoạt động tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và phục vụ hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người; việc tổ chức kinh doanh dịch vụ thể thao và dịch vụ liên quan phải bảo đảm đúng quy hoạch, cảnh quan môi trường, an ninh và trật tự an toàn, văn minh đô thị và theo đúng quy định…

Tổng cục Thể dục, thể thao quản lý Khu Liên hợp

Đồng thời, Phó Thủ tương cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động của Khu Liên hợp, trong đó Tổng cục Thể dục, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về thể dục, thể thao theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Khu Liên hợp; chỉ đạo Tổng cục Thể dục, thể thao chủ động tăng cường và kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực nói chung và đối với Khu Liên hợp nói riêng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Khu Liên hợp đẩy mạnh đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao (không dùng ngân sách nhà nước để duy tu, bảo dưỡng công trình).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp.

Bộ Tài chính cũng phải phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, thống nhất phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có Khu Liên hợp; hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ Khu Liên hợp trong quá trình đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường tự chủ và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển Khu Liên hợp theo đúng các quy định pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khu Liên hợp.

Nguồn Tổ quốc