+ Ban tổ chức giải Việt dã Báo Ấp Bắc tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 36 tỉnh T