Ban Tuyên giáo Trung ương góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Hội nghị.

 

 Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi
 Hiến pháp năm 1992  (Ảnh: KT)

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Ban, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên chi Hội Nhà báo và toàn thể cán bộ, đảng viên, chuyên viên trong Ban.

Để việc góp ý kiến bảo đảm chất lượng, trước đó, ngày 4/3/2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/BTGTW hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu rõ mục đích của Hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương đối với việc xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc sửa đổi và thi hành Hiến pháp.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tập trung góp ý sâu những nội dung trong toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội; khẳng định tính đúng đắn của Điều 4 Hiến pháp như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện rõ và đầy đủ bản chất, trách nhiệm chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; khẳng định sở hữu toàn dân về đất đai, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước theo đường lối, quan điểm của Đảng được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)…

Ban Tổ chức Hội nghị tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị chuyển đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.