Sơ kết 2 năm học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

       Trong hai năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, đang dần đi vào nền nếp.

Kỷ niệm lần thứ 123 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay (17/5), tại thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Mục đích của Hội nghị là để nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế, thiếu sót; phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng tiếp tục thực hiện, đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với các đại biểu (Ảnh: Đỗ Hưng)

Hội nghị sẽ biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong hực hiện Chỉ thị. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh nêu một số vấn đề để Hội nghị thảo luận. Trong hai năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã đạt được kết quả bước đầu, đang dần đi vào nền nếp, qua đó góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.

Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên cao hơn. Một số vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm gây bức xúc trong dư luận ở địa phương, đơn vị đã được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên được nâng cao hơn, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Vũ Duy)

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị nhìn nhận một cách nghiêm túc về những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đó là trong thời gian đầu, việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, chưa đồng đều, thiếu sự sáng tạo, chủ động, trông chờ vào cấp trên.

Ở một số cơ sở còn lúng túng trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, địa phương, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên; chưa thống nhất nhận thức về cách xây dựng chuẩn mực đạo đức để triển khai thực hiện. Một số nội dung, yêu cầu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư chưa được thực hiện đầy đủ.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt một số công việc. Thứ nhất, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu về nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, nhận thức rõ việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải làm suốt đời. 

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và phong trào cách mạng của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, trong năm 2013, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung vào chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Đỗ Hưng)

Thứ tư, chỉ đạo rà soát việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức, theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Đồng thời, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực của bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm năng động, sáng tạo phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Thứ sáu, quan tâm làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm chưa tốt; cổ vũ, động viên, biểu dương những điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, có cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng.

Sắp tới, trong chương trình kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ có nội dung kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị.

Trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đã nêu 6 kết quả nổi bật; 3 hạn chế, khuyết điểm và 6 kinh nghiệm qua quá trình triển khai thực hiện. Trong các kinh nghiệm có nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, của bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị rất quan trọng, có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị 03 trên cả hai mặt: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Tại Hội nghị, đại diện các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động đã trình bày các kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai Chỉ thị 03 vào thực tiễn cuộc sống để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trong xã hội./.