Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

        Ngày 5/9, tại  Hà Nội, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên toàn cơ quan.


Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo TƯ
nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết. Ảnh HH
 


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng của Ban hiểu rõ những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI). Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức. Đồng thời, động viên mọi cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị, các cán bộ, đảng viên trong Ban cần nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, thấm nhuần và thực hiện những nội dung theo Nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh, là cơ quan tham mưu về công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên công tác tại Ban cần có những việc làm thiết thực để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, đồng chí TS Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày các chuyên đề: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp 1992; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020./.