Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ cho 35 cán bộ ngoại giao

      Chiều 2/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước dự, trao quyết định phong hàm Đại sứ cho 35 cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao.

rong không khí trang trọng, đồng chí Giang Sơn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ cho 35 cán bộ, công chức ngành ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng 35 đồng chí được trao quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các đồng chí Đại sứ đối với công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang có diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều đến an ninh, phát triển và môi trường của đất nước. Đặc biệt, nước ta, dân tộc ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức của một giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch nước cho rằng vai trò ngoại giao hết sức quan trọng để triển khai thực hiện đường lối Đại hội Đảng lần thứ XI về chiến lược dài hạn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là chủ trương “tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng” nhằm sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng khó khăn và lấy lại đà tăng trưởng. Cùng với đó là chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”. Vấn đề này sẽ được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết trong thời gian tới đề ra những định hướng và giải pháp lớn cho tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của nước ta trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh như vậy, Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao cần nỗ lực hơn nữa để củng cố môi trường hòa bình cho phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Ngoại giao cũng cần phát huy vai trò của một binh chủng quan trọng hàng đầu trong thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, cố gắng tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, hiện nay và trong thời gian tới, ngoại giao sẽ ngày càng phải xử lý một khối lượng công việc vừa nhiều vừa phức tạp liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước, lại phải đối phó với những vấn đề cấp bách, mang tính toàn cầu. Do đó, chúng ta cần một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ và dày dạn kinh nghiệm để xử lý các vấn đề đối ngoại đặt ra với đất nước, phục vụ tốt nhất cho lợi  ích quốc gia-dân tộc.

Ngoài việc nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại, các Đại sứ được phong hàm lần này cũng cần chú ý phát huy kinh nghiệm của mình để tạo đội ngũ cán bộ kế cận.

Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết phối hợp

Chủ tịch nước khẳng định: Việc Nhà nước phong hàm Đại sứ cho 35 đồng chí thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân vào các Đại sứ, mong rằng các Đại sứ tiếp tục nỗ lực triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đảng để góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển của đất nước.

Cũng tại buổi lễ trang trọng này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã ký quy chế phối hợp giữa hai bên nhằm góp phần đưa hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả/.