Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, đẩy mạnh việc triển khai góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, hiện Bộ đã quán triệt, phổ biến tới hơn 100 đơn vị trong toàn ngành để lấy ý kiến một cách công khai, rộng rãi.

Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 của Bộ NN&PTNT
 tổ chức ngày 11/3/2013
(Ảnh:P.H)

Xác định việc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý của toàn ngành nông nghiệp, để phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung phổ biến lấy ý kiến của các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Trong đó, chú trọng vào việc bổ sung, điều chỉnh để hệ thống quản lý Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn; đóng góp vào nền kinh tế trong đó có nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững hơn.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua tổng hợp ý kiến cho thấy, nhìn chung, các ý kiến đều khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy Nhà nước nêu trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi về Lời nói đầu, bởi quá dài, chưa làm nổi bật được mục đích, chủ thể, nhiệm vụ của Hiến Pháp, các nội dung cụ thể trong lời nói đầu cũng chưa được cơ cấu hợp lý./.